BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
27 Grudzień 2011

„Otwarty Krąg”

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ”Otwarty Krąg” w Kurowie zostało zarejestrowane 18.06.2004r.

Powstało z inicjatywy grupy osób, których problem niepełnosprawności dotknął bezpośrednio lub pośrednio z racji niepełnosprawności członków najbliższej rodziny. Obecnie zrzesza 60 członków zwyczajnych i 4 wspierających.  Są to osoby w różnym wieku i różnym rodzajem niepełnosprawności. Funkcję prezesa nieprzerwanie pełni inicjatorka założenia stowarzyszenia,  Danuta Kuna. Zgodnie ze statutem terenem działania stowarzyszenia jest wiejska gmina Kurów. Zakres działania szczegółowo określony jest w statucie. Na uwagę zasługują różne formy integracji zrzeszonych osób oraz dążenia do poprawy warunków życiowych osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i kulturalnym. Dzięki przychylności władz gminy stowarzyszenie otrzymało lokal w którym został uruchomiony punkt informacyjno-konsultacyjny.

Oprócz comiesięcznych spotkań organizowane są wycieczki, ogniska, wyjazdy do teatru , imprezy andrzejkowe, karnawałowe i spotkania modlitewne. Szczególnie uroczysty przebieg mają spotkania opłatkowe, wielkanocne oraz obchody zainicjowanego przez członków stowarzyszenia Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych z udziałem zaproszonych gości. Członkowie stowarzyszenia rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia poprzez wykonywanie prac plastycznych, różnego rodzaju stroików, dekoracji prezentowanych na wystawach a także przygotowywanie programów artystycznych z okazji Gminnego Dnia Osób Niepełnosprawnych i Bożego Narodzenia. W ostatnich latach z naszą prezentacją części  artystycznych wychodzimy poza granice gminy a nawet powiatu. Działalność stowarzyszenia wspierają Władze Gminy w Kurowie. Istnieje ścisła współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury, placówkami oświatowymi służbą zdrowia, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Straż Pożarna.

E. G.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: