BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 Listopad 2019

Relacja ze szkolenia

W dniach 16-19.11.2019 r. oraz 17-20.11.2019 r. pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, wzięli udział w szkoleniu realizowanym w ramach projektu „Profesjonalna kadra gwarancją wspierania dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w samodzielnym i niezależnym życiu.” Szkolenie odbyło się w Warszawie w Caritas – Centrum Okopowa. Organizatorem był Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Pierwszego dnia instruktorzy czerpali dodatkowe informacje na temat podmiotowości i samostanowienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w świetle Konwencji ONZ

o prawach osób z niepełnosprawnościami – wspieranie w samodzielnym i niezależnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Terapeuci poznali praktyczne sposoby wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie samostanowienia i podejmowania decyzji. Uczestnicy szkolenia zgłębili tematykę planu skoncentrowanego na osobie (PCP), czyli w jaki sposób wspierać osoby z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu indywidualnego potencjału, jak wygląda proces planowania skoncentrowanego na osobie – współpraca i angażowanie najbliższego otoczenia osoby z niepełnosprawnością intelektualną w proces samostanowienia.

Drugi dzień szkolenia dotyczył wspierania osoby z niepełnosprawnością intelektualną w dorosłym życiu. Instruktorzy poznają wykorzystanie różnorodnych form aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną:

Przygotowanie do różnych form zatrudnienia (warsztat terapii zajęciowej jako miejsce do zdobywania kompetencji, zakład aktywności zawodowej- pierwszy krok na rynku pracy, zatrudnienie wspomagane na otwartym rynku pracy- pełna forma włączenia).


Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej- etapy planowania kariery, sposoby planowania i rozwoju kariery, plan strategii wsparcia.


Poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, korzystanie z dostępnych usług i instrumentów rynku pracy w ramach publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia.

Na szkoleniu poruszano tematy związane z przygotowaniem do samodzielnego życia:

Trening mieszkaniowy (mieszkalnictwo chronione, mieszkalnictwo wspomagane).


Przygotowanie do pełnienia roli dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny (relacje, związki emocjonalne, związki rodzinne).


Organizacja czasu wolnego i udział w kulturze.

Pojawił się także temat o self-adwokatach, czyli o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które w asertywny sposób potrafią wyrazić swoje poglądy, w sposób rzeczowy i konkretny.

Trzeci dzień szkolenia dotyczył asystentury osobistej osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W trakcie zajęć prowadzący, zwracali uwagę na etyczne zasady, zadania, rolę, różnicę między opieką a wspieraniem. Podkreślali praktyczne umiejętności, zachowania i cechy potrzebne do pełnienia roli osobistego asystenta osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Podczas zajęć szkoleniowych wyznaczone zostały obszary wsparcia, które dotyczą rozwoju emocjonalnego i psychicznego, komunikowania się z otoczeniem, codziennych czynności życiowych, orientacji w otoczeniu, relacji społecznych, życia społecznego i kulturalnego, załatwiania spraw urzędowych, utrzymania i poprawy stanu zdrowia. Zaprezentowane zostały również dobre praktyki z zakresu zatrudniania jak i mieszkalnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Udział w szkoleniu to nie tylko wiedza merytoryczna przekazywana przez prowadzących, to także spotkania z praktykami, innymi instruktorami WTZ i innych placówek pracujących z osobami niepełnosprawnymi, wymiana doświadczeń i poszukiwanie nowych, sprawdzonych sposobów rozwiązywania problemów.

Szkolenie było także przypomnieniem sobie zagadnień związanych z pojęciem niepełnosprawności. Odpowiedzeniem sobie na pytania, czy w swojej pracy udzielamy wsparcia naszym uczestnikom, czy może uniemożliwiamy im samodzielność.

Jednymi z najbardziej interesujących aspektów poruszanych w czasie trwania kursu były zagadnienia związane z różnymi rodzajami form zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym wprowadzanie ich na otwarty rynek pracy dzięki Centrum DZWONI, czyli instytucji podobnej do agencji zatrudnienia, dającej stałe wsparcie osobom niepełnosprawnym (także w trakcie zatrudnienia). Innym bardzo ciekawym tematem były różne formy mieszkalnictwa: wspomagane, chronione, treningowe. Pokazane zostały różnie pomiędzy poszczególnymi rodzajami i zasadny na jakich działa każda z wyżej wymienionych form mieszkalnictwa.

Martyna Bernecka 

 

Eliza Cyfra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: