BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

18 Lipiec 2013

Akademia Europejskich Kompetencji

REKRUTACJA NA BEZPŁATNE SZKOLENIA JĘZYKOWE ORAZ KOMPUTEROWE

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Europejskich Kompetencji” realizowanym na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Okres realizacji projektu: 01.09.2013r. – 30.06.2015r.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.6 – Upowszechnienie uczenia się dorosłych Poddziałanie 9.6.2 – Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie uczestnictwa wśród 174 osób dorosłych z woj. lubelskiego w edukacji formalnej i pozaformalnej do 30.06.2015 r.

Projekt zakłada objęcie wsparciem 174 osób dorosłych z wykształceniem co najwyżej średnim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarach umiejętności ICT i znajomości jęz. angielskiego, w tym:

– 87 osób powyżej 50 roku życia
– 30 osób bezrobotnych
– 44 osoby nieaktywne zawodowo
– 100 osób zatrudnionych

Więcej informacji na stronie OIC Poland

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: