BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 maj 2017

Akademia samodzielności 2

Polski Związek Niewidomych, okręg lubelski, prowadzi nabór kandydatów do projektu rehabilitacyjnego pod nazwą „AKADEMIA SAMODZIELNOŚCI 2”.W ramach tego projektu oferujemy:

1.    Rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących w różnego rodzaju typach placówek.

2.    Poradnictwo psychologiczne, społeczno-prawne oraz udzielanie informacji na temat przysługujących usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W ramach realizacji projektu beneficjenci skorzystają z różnych form wsparcia stymulujących ich do osiągnięcia jak największej samodzielności w sferze życia osobistego, zawodowego i społecznego, zawierających elementy:

– naukę orientacji przestrzennej i samodzielnego poruszania się z białą laską,

– psychoedukacji,

– tyfloinformatyczne (w tym pracę z komputerem),

– naukę czynności dnia codziennego i samodzielności metodami bezwzrokowymi,

– naukę czytania i pisania brajlem,

– rehabilitację podstawową, zawodową, społeczną,

– tyfloedukację prozdrowotną dla niewidomych chorych na cukrzycę.

Dodatkowo dla wielu beneficjentów prowadzone będzie specjalistyczne poradnictwo społeczno-prawne oraz będą udzielane informacje na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. Porady i informacje będą udzielane osobiście, telefonicznie oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej.

Rehabilitacja będzie prowadzona grupowo i indywidualnie, a przyczyni się do pozytywnych zmian na rzecz polepszenia funkcjonowania bezwzrokowego i z wykorzystaniem resztek wzroku. Będzie możliwość prowadzenia rehabilitacji zarówno w placówce specjalistycznej, jak i w miejscu zamieszkania. Przewidywany jest także zwrot kosztów podróży do placówek.

Odbiorcami działań będą:

1.    Niewidoma i słabowidząca młodzież u progu aktywności zawodowej wymagająca kompleksowej rehabilitacji.

2.    Nowoociemniałe lub tracące wzrok osoby dorosłe, wymagające adaptacji do nowej sytuacji po utracie wzroku lub znacznym osłabieniu widzenia.

3.    Osoby niepełnosprawne wzrokowo chore na cukrzycę.

4.    Niewidomi i słabo widzący seniorzy – osoby, które ze względu na wiek mają specyficzne trudności w funkcjonowaniu, takim jak: orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się, poznawanie rzeczywistości.

Wszystkie działania rehabilitacyjne prowadzi wyspecjalizowana kadra, posiadająca wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu form wsparcia oraz niezbędne kwalifikacje (wykształcenie oraz dodatkowe studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne). Natomiast osoby prowadzące poradnictwo specjalistyczne będą legitymowały się odpowiednimi kwalifikacjami, np. prawniczymi, psychologicznymi czy usprawnianiem optyką i odpowiednim doświadczeniem. W ramach projektu zajęcia będą prowadzić również lekarze specjaliści – diabetolodzy, okuliści, a także dietetycy specjalizujący się w prawidłowej diecie osób chorych na cukrzycę z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi wzrokowo.

Zgłoszenia można złożyć osobiście lub drogą korespondencyjną –  tradycyjną lub elektroniczną:

Tel. 81 441 53 25

Fax 81 441 53 26

Mail:   pzn.lublin@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy

Źródło: www.pzn.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: