BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 marzec 2019

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Lublin (IV)”.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w Lublinie.

Uczestnikiem/uczestniczką projektu może być wyłącznie osoba młoda w wieku 18-29 lat, zarejestrowana w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie, w tym osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

1. nie pracuje (jest zarejestrowana w MUP w Lublinie jako bezrobotna, dla której został ustalony I lub II profil pomocy),

2. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,

3. nie szkoli się (nie uczestniczy oraz nie uczestniczyła w okresie ostatnich 4 tygodni     w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

W procesie rekrutacji pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby:

1. do 25 roku życia,

2. długotrwale bezrobotne:

– w wieku 18-24 bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy,
– w wieku 25-29 bezrobotna nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy,

3. niepełnosprawne,

4. o niskich kwalifikacjach.

W przypadku osób do 25 lat przystąpienie do projektu musi nastąpić w ciągu 4 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji w Urzędzie!
 

Realizowane wsparcie:

– Indywidualny Plan Działania,

– poradnictwo lub pośrednictwo pracy,

– szkolenia zawodowe,

– staże,

– jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

– wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy,

– prace interwencyjne,

– bony na zasiedlenie.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie powinny zgłosić się do siedziby Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, pokój nr 1 (parter) tel. kontaktowy 81 466-52-52.

Więcej na stronie: www.muplublin.praca.gov.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: