BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Styczeń 2020

Aplikuj do projektu ”Przedsiębiorcze Lubelskie”

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw w partnerstwie z KLS Partners Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Przedsiębiorcze Lubelskie”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród 100 osób (z czego min. 60 kobiet) pozostających bez zatrudnienia i pracujących, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji w województwie lubelskim.

GRUPA DOCELOWA

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby w wieku powyżej 30 lat, bez zatrudnienia (osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo),  znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby z niepełnosprawnościami, kobiety,  osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby pracujące w trudnej sytuacji  na rynku pracy (w tym ubogie pracujące ) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego na obszarach objętych działaniami rewitalizacji

DZIAŁANIA

W ramach projektu zapewniamy:

  • wsparcie szkoleniowo- doradcze przygotowujące do prowadzenia działalności (m.in. pomoc w sporządzaniu biznesplanu i wniosku o dotację),
  • jednorazową dotację na uruchomienie działalności gospodarczej w wysokości do 27 000 zł,
  • wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie  do 2000 zł/miesiąc,
  • specjalistyczne, indywidualne wsparcie doradcze po założeniu firmy,
  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.11.2019 r. do 31.10.2021 r., a pierwsza tura rekrutacji  rozpoczyna się od 27.01.2020 r.

Formularz rekrutacyjny oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie: www.eds-fundacja.pl

KONTAKT
Biuro Projektu ul. 3 Maja 18/5a, 20-078 Lublin

tel.: 793 125 321 e-mail: m.krasucki@eds-fundacja.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: