BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 Wrzesień 2017

Badania fokusowe w Łęcznej

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt „Lubelskie Gwarancje na START – monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plakat Lubelskie Gwarancje na Start

W ramach tego projektu w dniu 25 września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej przeprowadzono badanie fokusowe (zogniskowany wywiad grupowy – FGI).

Badania te są częścią ogólnopolskich badań społecznych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczyły oceny możliwości jakie stwarza się osobom  z niepełnosprawnością w województwie lubelskim w zakresie korzystania z przysługujących im praw. W badaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek administracji publicznej, organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością i seniorów. Przedstawili oni swoje opinie, doświadczenia, przemyślenia i oceny sytuacji osób niepełnosprawnych w swoich społecznościach i wsparcia, jakie otrzymują ze strony instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Wyniki badań posłużą do opracowania raportu zbiorczego, który zostanie przekazany przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikowi Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

Badania były prowadzone przez Andrzeja Jurosa eksperta do spraw badań i analiz – kierownika zespołu monitorującego ze Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Uczestnicy badania odnosili się między innymi do: funkcjonowania w różnych sferach osób z niepełnosprawnościami na terenie powiatu Łęczyńskiego, działalności urzędów np. PUB, PCPR, funkcjonowania Rady ds. osób niepełnosprawnych powołanej przez starostę, strategii działania w zakresie zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych, itp.

„Uczący się powinien wiedzieć, umieć, chcieć.”

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest umową międzynarodową przyjętą przez Zgromadzenie ONZ w 2006 r. (weszła w życie dwa lata później).

Polska ratyfikowała ją 6 września 2012 r. – relacja 

Celem konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne oraz popieranie poszanowania ich przyrodzonej godności. Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.

Konwencja zakłada, że bariery napotykane przez osoby z niepełnosprawnościami w dużej mierze są skutkiem złej organizacji przestrzeni lub nieodpowiedniego nastawienia ludzi i instytucji. Takie ujęcie niepełnosprawności podkreśla, że osoby z niepełnosprawnościami mają równe prawa z innymi i są lub mogą być aktywnymi członkami społeczności, a nie jedynie odbiorcami wsparcia, opieki społecznej czy biernym przedmiotem decyzji innych osób.

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych jest w Polsce źródłem powszechnie obowiązującego prawa i może być stosowana bezpośrednio, chyba że dla stosowania niektórych jej postanowień niezbędne jest wydanie ustawy.

Treść Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.”

Ze strony PSONI Koło w Łęcznej w badaniach uczestniczyła przewodnicząca Zarządu Koła.

*

Badania fokusowe, czyli zogniskowane wywiady grupowe (FGI – Focus Group Interview) to popularna metoda badań jakościowych. Głównym etapem badania jest grupowa dyskusja respondentów wyselekcjonowanych ze względu na posiadanie określonych cech, które są ważne z punktu widzenia celów badania. Respondentami mogą być konsumenci pewnych produktów, przedstawiciele wybranej grupy zawodowej, posiadacze zwierząt domowych, właściciele samochodów konkretnej marki, itd.

M. Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: