BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 wrzesień 2017

Bądź trendy na rynku pracy!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała serdecznie zaprasza do udziału w projekcie: NIE dla wykluczenia!

Projekt skierowany jest do 30 osób, które łącznie spełniają następujące kryteriua kwalifikowalności i wpisują się w grupę:

– Osób w wieku 18-64 lat oraz zamieszkujących w rozumieniu przepisów KC obszar woj. lubelskiego;
– Osób z niepełnosprawnością;
– Osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.

Dodatkowe punkty na etapie rekrutacji dla: kobiet, osób bezrobotnych dla których określono III profil pomocy, a także osób długotrwale bezrobotnych.

Uczestnikom projektu oferujemy:
• Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa oraz pośrednika pracy.
• Warsztaty: społeczne, umiejętności miękkich, umiejętności zawodowych.
• Szkolenia zawodowe oraz staże.

W ramach projektu przewidziane są środki na refundację kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, jak również wypłatę stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego.

Więcej informacji:

tel. 886 468 299

mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

www.doradztwobiznesowe.eu

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Plakat-Nie dla wykluczenia

Anna Napierała

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

www.doradztwobiznesowe.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: