BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Październik 2013

Bez barier do pracy

Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF od 1 września 2013 r. realizuje projekt „Bez barier do pracy” .

Projekt skierowany jest do 50 osób niezatrudnionych (minimum 30 kobiet) w wieku aktywności zawodowej 15-64 lata, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz długotrwałej lub ciężkiej choroby. Projekt skierowany jest wyłącznie do osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego. Priorytetowo będą traktowane osoby niepełnosprawne, które będą stanowiły minimum 50% Uczestników Projektu.

 Bez barier do pracy

W ramach projektu każdy Uczestnik, który zostanie zakwalifikowany do udziału w nim, weźmie udział w szkoleniach:

1. IPD – 12 h dla 1 Uczestnika Projektu (4 spotkania po 3 h). Etap tworzenia IPD obejmować będzie proces doradczy, w wyniku którego nastąpi: identyfikacja oczekiwań klienta i wstępnych celów zawodowych, poznanie mocnych i słabych stron wyznaczenie celów i podjęcie decyzji zawodowej przez Uczestników Projektu.

2.WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE– 20 h dla 1 grupy (5 spotkań po 4 h). Warsztaty mają na celu przygotowanie UP do wejścia na otwarty rynek pracy, podczas zajęć Uczestnicy Projektu nabędą umiejętności poruszania się po rynku pracy i korzystania z jego instrumentów.

3.PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE – 32 h, 16 spotkań indywidualnych po 2 h, 2 razy w tyg. Spotkania mają na celu przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych związanych z wychodzeniem z wykluczenia społecznego i podejmowaniem aktywności społecznej i zawodowej.

4.SZKOLENIA ZAWODOWE – 120 h, 15 dni spotkania po 8 h, śr. 2 razy w tyg. Szkolenia zawodowe zostaną dobrane do potrzeb i możliwości Uczestników Projektu. Podstawą skierowania Uczestników Projektu na szkolenie będzie sporządzony IPD. Projekt będzie obejmował szkolenia z zakresu: ochrona środowiska, energetyka, informatyka, przetwórstwo rolno-spożywcze, logistyka, budownictwo, odnawialne źródła energii, turystyka.

5.STAŻ – staż trwa 3 miesiące (8 h /dobę i 40 h/tyg., a UP niepełnosprawny 7 h/dobę i 35 h/tyg.). Celem jest zdobycie przez Uczestników Projektu doświadczenia zawodowego i rozwinięcie umiejętności praktycznych związanych z nabytymi w trakcie szkolenia zawodowego. Uczestnikom Projektu przysługuje stypendium stażowe.

Terminy:

1 grupa: XI.2013 – V.2014 r.

2 grupa: XII.2013 – VI.2014 r.

3 grupa: I.2014 – VII.2014 r.

4 grupa: II.2014 – VIII.2014 r.

5 grupa: III.2014 – IX.2014 r.

Uczestnikom przysługuje stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe, materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu oraz catering.

Szczegółowe informacje:

www.bezbarierdopracy.pl

bezbarierdopracy@gmail.com

tel. 695 379 250

Karolina Bociąg

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: