BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 październik 2018

Bezpłatne dwudniowe szkolenie ,,Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: ,,Zaburzenia psychiczne a używanie środków psychoaktywnych”

Cele szkolenia: dostarczenie uczestnikom rzetelnej wiedzy oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie zagadnień związanych z ryzykownym używaniem substancji psychoaktywnych, rozpoznawaniem zaburzeń, będących konsekwencją używania substancji psychoaktywnych i postępowaniem wobec osób, których dotyczy problem używania tych substancji.

Zakres merytoryczny szkolenia:

1. Ryzykowne używanie substancji psychoaktywnych.

2. Następstwa używania takich substancji jak: alkohol, kanabinole, opiaty, kokaina, substancje halucynogenne, leki nasenne oraz uspokajające, lotne rozpuszczalniki, substancje stymulujące, np. kofeina, inne substancje psychoaktywne, w tym tzw. „dopalacze”(NSP). Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, będące konsekwencją przyjmowania substancji psychoaktywnych (wg ICD-10).

3. Stany kliniczne wynikające z przyjmowania substancji psychoaktywnych (ostre zatrucia, szkodliwe używanie, zespoły uzależnienia, zespoły abstynencyjne, zespoły abstynencyjne z zaburzeniami świadomości, zaburzenia psychotyczne, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, inne zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia zachowania).

4. Postępowanie w stosunku do osób używających substancji psychoaktywnych w sposób szkodliwy.

5. Diagnoza uzależnienia i postępowanie wobec osoby uzależnionej.

6. Diagnoza i postępowanie wobec osoby z: zespołem abstynencyjnym, zespołem amnestycznym, zaburzeniami psychotycznymi.

7. Terapia uzależnień oraz zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych.

8. Studium przypadku.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie adresowane jest do pracowników oświaty, pedagogów szkolnych, psychologów, pracowników administracji publicznej, pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego, członków organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

Miejsce szkolenia: Centrum Konferencyjne HOTEL FOCUS, al. Warszawska 109, 20-832 Lublin.

Terminy szkolenia: Gr. I: 12-13.11.2018 r.;  Gr. II: 15-16.11.2018 r.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

1. Zapoznać się z regulaminem.

2. Należy czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie ROPS) na adres: Instytut Szkoleń Biznesowych, Skautów 11B, 20-055 Lublin lub faksem na numer   /81/ 470-71-74 lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@iszb.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń do dnia 31.10 2018 r.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Źródło: www.rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: