BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Styczeń 2012

Bezpłatne kursy oświatowe

Pracownicy placówek oświatowych województwa lubelskiego mogą za darmo zdobyć nowe umiejętności, niezbędne w pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz efektywnym zarządzaniu placówkami. Takie możliwości oferuje Katolicki Uniwersytet Lubelski, który razem z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie będzie realizować projekt współfinansowany ze środków unijnych.

Właśnie rozpoczyna się rekrutacja chętnych, która w pierwszym etapie odbywa się drogą elektroniczną na stronie: www.kul.pl/kandydat poprzez zakładkę „kursy dokształcające”. Dopiero po akceptacji kandydaci składają niezbędne dokumenty, przy czym pierwszeństwo udziału w projekcie mają nauczyciele z powiatu lubelskiego. Oprócz nich z oferty mogą skorzystać dyrektorzy, wicedyrektorzy publicznych placówek oświatowych, kierownicy kształcenia praktycznego szkół zawodowych oraz pracownicy jednostek samorządowych z terenu powiatu lubelskiego, którzy zajmują się oświatą. – W sumie w zajęciach weźmie udział 200 nauczycieli, 60 dyrektorów i kierowników oraz 17 pracowników samorządowych – informuje dyrektor PODN Anna Dudek.

Proponowane kursy dla nauczycieli obejmują m.in. pracę z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na niepełnosprawność intelektualną, niesłyszącymi i słabo słyszącymi, niewidomymi i niedowidzącymi, a także uczniami z zaburzeniami komunikacji językowej oraz chorymi somatycznie. Z zajęć będą też mogły skorzystać osoby pracujące z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem i niedostosowanymi społecznie, z uczniami, którzy mają trudności adaptacyjne i związane z różnicami kulturowymi (dzieci uchodźcze, cudzoziemskie, reemigranci). Podczas projektu nauczyciele będą też mogli zdobyć nowe umiejętności potrzebne w pracy z uczniami ze szczególnymi uzdolnieniami.

Kursy dla kierowniczej kadry oświatowej i pracowników samorządowych będą związane z reformą oświaty i będą obejmować zarządzanie szkołą.

Zajęcia rozpoczną się w marcu i potrwają do listopada. Będą się odbywać w Lublinie, średnio raz w miesiącu.

Rekrutacja uczestników trwa do końca lutego, a o zakwalifikowaniu konkretnych kandydatów decyduje m.in. kolejność zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy KUL-u pod numerem: 81 445 41 66 i 445 39 96 oraz przedstawiciele PODN pod: 81 532 50 57. Można je znaleźć także na stronie: www.kul.pl.

Projekt pod nazwą „Kompetentne wsparcie – kursy doskonalące dla pracowników oświaty” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja pochodzi z Informacyjnej Agencji Samorządowej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: