BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 styczeń 2017

Bezpłatne szkolenia dla młodych w projekcie „Młodzi aktywni”

Projekt „Młodzi aktywni” realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Tag-Consulting oraz Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich  w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2017 r. (włącznie) przyjmują zgłoszenia do I edycji projektu „Młodzi aktywni”.

Projekt „Młodzi aktywni” skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), pozostających bez pracy (biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędach Pracy, w tym długotrwale bezrobotnych), nieuczestniczących w kształceniu (nieuczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) i szkoleniu (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nieuczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, finansowanych ze środków publicznych).

Priorytetowo traktowane są m.in. osoby bierne zawodowo, osoby z niepełnosprawnościami, zamieszkałe na terenie wiejskim, bez doświadczenia zawodowego, spełniające powyższe kryteria.

Wsparcie udzielane w ramach projektu obejmuje:

  • identyfikację potrzeb, w tym poradnictwo zawodowe
  • szkolenia zawodowe + stypendium szkoleniowe
  • staże zawodowe + stypendium stażowe
  • pośrednictwo pracy
  • zwrot kosztów dojazdu na identyfikację potrzeb, szkolenia i pośrednictwo pracy.

Udział w projekcie „Młodzi aktywni” jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na:

www.mlodziaktywni.tag-consulting.pl

 

Biuro projektu:

Fundacja Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
tel. 81 444 99 40 lub  534 682 231

e-mail: efs_ma@irzl.pl lub plagiewska@tag-consulting.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: