BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 styczeń 2017

Bezpłatne szkolenia i aktywizacja zawodowa „Czas na działanie”

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 r. do 31 marca 2019 r. Fundacja Heros rozpoczyna realizację projektu pn. „Czas na działanie” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Cel Projektu:

Celem projektu jest wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy poprzez udział kompleksowym programie aktywizacji zawodowej w okresie od 01.01.2017 r. do 31.03.2019 r.

Adresatami projektu są: osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 nr 127 poz. 721, z poźn. zm.) spełniające następujące warunki:

  • pozostające bez zatrudnienia,
  • zamieszkujące na terenie województwa lubelskiego, podkarpackiego lub świętokrzyskiego,
  • w wieku aktywności zawodowej(tj. osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego),
  • wykazujące odpowiedni poziom gotowości psychofizycznej do podjęcia działań zmierzających do aktywizacji zawodowej.

W ramach projektu Uczestnicy będą mogli skorzystać bezpłatnie z następujących form wsparcia:

  • indywidualnego poradnictwa zawodowego;
  • poradnictwa psychologicznego;
  • poradnictwa prawnego;
  • pośrednictwa pracy;
  • szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe;
  • staży zawodowych.

Biuro projektu w Lublinie – woj.lubelskie:

ul. Z. Krasińskiego 2/31, 20-709 Lublin (boczna ul. T. Zana)

tel. 570 122 110

e-mail: herospraca@gmail.com

www.fundacjaheros.org

REGULAMIN W FORMACIE PDF DO POBRANIA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: