BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 maj 2017

Bezpłatne szkolenia w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Aktywni na rynku pracy”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacynjego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

W projekcie mogą wziąć udział osoby:

– niepełnosprawne (stopień lekki lub umiarkowany);

– pozostające bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy – mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy – brak dodatkowych wymagań);

– zamieszkujące na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);

– zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu (180 godzin dydaktycznych), odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Projekt zapewnia:

1. Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę).

2. Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę).

3. Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę).

4. Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę).

5. Szkolenia (180 godz. dyd./grupę):

Projektowanie stron www,
Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej,
Opiekun osób starszych,
Kadry i płace,
Sprzedaż internetowa.

6. Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę)

7. 3-miesięczne płatne staże zawodowe.

Ponadto uczestnicy otrzymają:

• stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;

• stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;

• zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

• materiały szkoleniowe (skrypty);

• catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

• ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4,  20-016 Lublin) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,
pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Załączniki:

Plakat – Aktywni na rynku pracy

Ulotka – Aktywni na rynku pracy

Dominika Chmielik

Pośrednik pracy

d.chmielik@ffi.org.pl

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” FFI

ul. G. Narutowicza 57/4

Tel./fax 81 532 10 30

Tel. kom. 519 310 560

ffi@ffi.org.pl

www.ffi.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: