BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże „Droga do zatrudnienia”

Viamed s.c. Jerzy Wieczorek Joanna Mirowska-Wieczorek Pracownia Rozwoju Osobistego SELF w związku z realizacją projektu „Droga do zatrudnienia” Nr Projektu RPLU.11.01.00-06-0060/20 zaprasza osoby z niepełnosprawnościami i/lub osoby z zaburzeniami psychicznymi pozostające bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) z woj. lubelskiego do udziału w ww. projekcie

Projekt skierowany jest do 42 osób z niepełnosprawnościami i/lub z zaburzeniami psychicznymi, dorosłych, powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego.

Do udziału w projekcie zachęcamy osoby zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

W ramach projektu Uczestnikom/czkom oferowane będą następujące formy wsparcia:

– Diagnoza potrzeb z utworzeniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji
– Life coaching
– Poradnictwo prawne
– Doradztwo zawodowe
– Trening kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych
– Warsztaty: zarządzanie budżetem
– Warsztaty: aktywne techniki poszukiwania pracy
– Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne
– Pomoc specjalisty
– Pośrednictwo pracy
– Szkolenia zawodowe 108h
– Staż zawodowy (3 miesiące)

OFEROWANE WARUNKI:
– Materiały szkoleniowe
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe: 1 440,00 ZŁ
– Zwrot kosztów dojazdu

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2021r. do 31.03.2021r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

 

Biuro projektu
ul. Sławinkowska 120a, 20-810 Lublin
tel. 81 746 69 41, 572 874 113
e-mail: projekt.viamed@gmail.com
www.proselfprojektyunijne.viamedline.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: