BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 lipiec 2019

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Od społecznej aktywności do zatrudnienia”

Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informacyjnych InBIT Sp. z o.o. zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie „Od społecznej aktywności do zatrudnienia”. Projekt realizowany jest w okresie od 01.05.2019 r. – 31.07.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Lublin, Lubartów, Nałęczów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Mełgiew, Świdnik, Piaski (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej), Spiczyn, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka w szczególności:
– osób pozostających bez zatrudnienia;
– osób bezrobotnych (wyłącznie III profil pomocy);
– osób o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie);
– osób z niepełnosprawnościami;
– dzieci i młodzieży wykluczonej;
– otoczenia osób wykluczonych.

Celem projektu:

Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy u 72 Uczestników Projektu wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego  poprzez:

– identyfikację potrzeb oraz pośrednictwo pracy,

– wzmocnienie postawy społecznej i poradnictwo psychologiczne i prawne,

– nabycie i podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych,

– nabycie doświadczenia zawodowego.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

– Indywidualne doradztwo zawodowe.

– Warsztaty kompetencji społecznych.

– Indywidualne poradnictwo psychologiczne.

– Indywidualne poradnictwo specjalistyczne.

Szkolenia zawodowe – Każdy Uczestnik Projektu weźmie udział w szkoleniu zawodowym dobranym pod kątem jego predyspozycji na podstawie IPD, zakończonym egzaminem i uzyskaniem certyfikatu.

3 – miesięczne staże zawodowe.

– Wsparcie Animatora.

– Pośrednictwo pracy.

Link do zgłoszenia

Plakat promujący projekt "Od społecznej aktywności do zatrudnienia"

Biuro Projektu:
ul. Długa 5/7, 20-346 Lublin
tel. 502 634 588
e-mail: lublin@inbit.pl
www.spolecznaaktywnosc.inbit.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: