BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Maj 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe i płatne staże w projekcie „Potrzebni!”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza osoby z niepełnosprawnością, które zamieszkują w województwie lubelskim do udziału w projekcie „Potrzebni!”.

Realizacja projektu „Potrzebni!” nr RPLU.11.01.00-06-0014/17 rozpoczęła się  z dniem 01.04.2018 r. i jest organizowana na terenie województwa lubelskiego.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami – w stopniu umiarkowanym lub znacznym albo z niepełnosprawnością sprzężoną lub zaburzeniami psychicznymi; powyżej 18 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu organizator oferuje bezpłatne wsparcie:

1. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o Ścieżkę Reintegracji/ IPD.

2. Poradnictwo psychologiczne

3. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i znajomości praw i przywilejów osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

4. Trening umiejętności społecznych

5. Pośrednictwo pracy

6. Szkolenia zawodowe

7. Staże zawodowe 997,40 zł /miesiąc (w wymiarze 4 miesięcy)

Zapewnia uczestnikom projektu:

–          profesjonalną kadrę trenerską, wsparcie doradców zawodowych, pośredników pracy, psychologów,

–          materiały szkoleniowe

–          certyfikowane szkolenia zawodowe

–          stypendia stażowe i szkoleniowe

–          zwrot kosztów dojazdów

–          catering

–          ubezpieczenie NNW

potrzebni_plakat_30_04_2018

Katarzyna Banaszkiewicz

Biuro projektu:

ul. Skromna 5

20-704 Lublin

telefon: 699 670 480
email: potrzebni@mcdk.info.pl

http://mcdk.info.pl/projekty/potrzebni

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: