BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 grudzień 2018

Bezpłatne szkolenia zawodowe pn.”Pora otworzyć się na zmiany”

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 50 osób niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi (minimum 30 kobiet), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

W projekcie mogą wziąć udział:

– osoby zamieszkując na terenie województwa lubelskiego,

– osoby niepełnosprawne (tj. posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenie ZUS, przy czym w procesie rekrutacji nie ma znaczenia ani stopień ani symbol niepełnosprawności, istotne jest natomiast, aby stan zdrowia pozwalał danej osobie na udział w szkoleniu i realizacji stażu),

– zarówno osoby bezrobotne (zarejestrowane w PUP/MUP, z tzw. trzecim profilem pomocy), jak i poszukujące pracy czy niezarejestrowane (bierne zawodowo).                                

                                                                       Rekrutacja trwa do stycznia 2019 r.

Oferowane wsparcie:

– diagnoza potrzeb oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji

– poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i prawne

– doradztwo zawodowe

– szkolenia zawodowe z modułem komputerowym

– mentoring indywidualny

– 3-miesięczny płatny staż zawodowy

– pośrednictwo pracy

W ramach projektu uczestnicy/czki otrzymają:
– Stypendium szkoleniowe.
– Stypendium stażowe – 1310,00 zł netto/brutto miesięcznie.
– Poczęstunek/catering podczas szkoleń.
– Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.
– Materiały szkoleniowe.
– Wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, radcy prawnego, mentora, pośrednika pracy oraz doświadczonych trenerów.

Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru):

– obsługa administracyjno-biurowa

– prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych

– kadry i płace

– pomoc kuchenna

– handel: obsługa klienta

– specjalista ds. projektów

– inne (np. pracownik ochrony)

pora otworzyć się na zmiany plakat

Biuro projektu:
ul. Sławinkowska 120A, 20-810 Lublin
tel. kom.: 669 227 207
tel.: 81 746 69 41
e-mail: projektporanazmiany@gmail.com
więcej informacji na stronie: http://proselfprojektyunijne.viamedline.pl/2018/09/03/pora-otworzyc-sie-na-zmiany/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: