BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 październik 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe w projekcie „Nie wykluczaj swoich szans”

Firma Vivid Consulting Sp. z o. o. realizuje projekt pt. „Nie wykluczaj swoich szans” na terenie województwa lubelskiego w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, parczewskim oraz włodawskim w okresie od 1 września 2017 r. do 30 września 2018 r. 

Celem głównym projektu jest większe uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym osób niepełnosprawnych, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem) lub osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Realizatorzy projektu zapraszają osoby:

– zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa lubelskiego, w powiatach: chełmskim, hrubieszowskim, parczewskim lub włodawskim,

– wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,

– niepełnosprawne,

– wymagające aktywizacji społecznej,

– pozostające bez zatrudnienia (bierne zawodowo) lub bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,

– korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,

– o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

– Wielostronnej diagnozy kompetencji i potrzeb,

– Poradnictwa zawodowego,

– Poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego,

– Usług trenera pracy w zatrudnienia wspomaganym,

– Szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji,

– 4-miesięcznego stażu.

Plakat - nie wykluczaj swoich szans

Biuro Projektu „Nie wykluczaj swoich szans”

20-704 Lublin
ul. Skromna 5

niewykluczajswoichszans@vc.edu.pl
tel. 699 670 289

www.vc.edu.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: