BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 sierpień 2017

Bezpłatne szkolenia zawodowe w ramach projektu „Power of neet”

Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR realizuje projekt „POWER OF NEET”. 

W ramach projektu KURSOR oferuje bezpłatne wsparcie dla osób spełniających łącznie poniższe warunki:

 • są w wieku 15-29 lat;
 • są osobami niepełnosprawnymi (stopień lekki lub umiarkowany);
 • pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób bezrobotnych zrejestrowanych w urzędzie pracy mają określony III. profil pomocy, dla osób niezarejestrowanych w urzędach pracy brak dodatkowych wymagań);
 • nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym;
 • zamieszkują na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu KC);
 • są zdolne i gotowe do uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z wybranego zakresu, odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy (tj. 7 godz./dzień) oraz podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy.

Beneficjenci otrzymają:

1. Poradnictwo zawodowe (2 x 3 godz./osobę).

2. Szkolenia zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem np.:

– Kucharz z egzaminem czeladniczym,

– Technik robót wykończeniowych.

3. Pośrednictwo pracy.

4. 3-miesięczne płatne staże zawodowe z możliwością zatrudnienia.

Ponadto:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8,59 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
  materiały szkoleniowe (skrypty);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu;
 • Badania lekarskie na czas szkolenia i stażu;
 • Odzież ochronna.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

plakat
Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 62,  20-013 Lublin) codziennie w godz. 8-16.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursor.edu.pl  oraz pod numerami telefonów 81 442 08 09, 516 025 763.

Karol Kostrzewa

Ośrodek Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr  KURSOR

20-013 Lublin, ul. Narutowicza 62

tel. (81) 442 08 09, kom. 516 025 763

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: