BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
14 kwiecień 2017

Co dalej z chronionym rynkiem pracy w Polsce?

Prezentujemy Państwu pismo Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” do Prezesa Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o informacje, które pozwolą zrozumieć bieżącą sytuację wokół chronionego rynku pracy i jego dalszego istnienia w kontekście braku wsparcia adekwatnego do kosztów zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Jasło, 12 kwiecień 2017 r.

Szanowny Pan

Jan Zając

Prezes Zarządu

Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

dot. pracy osób niepełnosprawnych w przyjaznych warunkach

Szanowny Panie Prezesie, działając imieniem osób niepełnosprawnych, które pracują na chronionym rynku pracy oraz doceniając Pana dużą wiedzę nt. rynków pracy i zaangażowanie na rzecz pro-zatrudnieniowych działań ufamy, że zechce Pan pochylić się nad naszymi problemami, co w efekcie pozwoli nam lepiej zrozumieć bieżącą sytuację wokół tego rynku pracy i wyzbyć się obaw o naszą spokojną przyszłość – stąd nasze pismo z prośbą o udzielenie rzeczowych odpowiedzi na poniższe:

1. W ostatnich latach pojawiło się wiele zaleceń, programów i opracowań promujących otwarty rynek pracy jako docelowy i najlepszy dla ON. Jednak pojęcie ‘otwarty rynek pracy’ jest dla nas niezrozumiałe, ponieważ w dostępnej literaturze prawnej i fachowej brak objaśnienia co dokładnie się pod nim kryje – tu dostępne są jedynie stwierdzenia, że nie jest to ‘rynek chroniony’.

Uważamy, że to za mało by ów ‘rynek otwarty’ poznać i polubić jako nasz docelowy rynek pracy, dlatego chcielibyśmy uzyskać od p.Prezesa, jednoznaczne stanowisko dot.:

– definicji prawnej i źródła pojęcia ‘otwarty rynek pracy’;

– charakterystyki – cech szczególnych otwartego rynku pracy i jego segmentów;

– wad i zalet rynku otwartego;

– wymiernych korzyści jakie ON – w tym szczególnie osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem, odnoszą przechodząc z chronionego na otwarty rynek pracy, tu np.

a/ czy są tam zachowane (lub poszerzone) nasze przywileje zw. ze skróconym czasem pracy,

b/ czy pracodawcy otrzymują nadal podwyższone wsparcie z tyt. zatrudniania tych osób,

c/ czy jest zachowany wymóg osiągania minimalnego poziomu zatrudnienia ON,

d/ czy obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy uwzględniają potrzeby tych osób w zakresie pełnego przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wszystkie wymagania dostępności do nich, bez wzgl. na charakter schorzeń aktualnie zatrudnionych osób,

e/ czy na RO są obowiązkowo prowadzone działania na rzecz zmniejszenia ograniczeń zawodowych ON poprzez indywidualne programy rehabilitacji, szerokie wprowadzenie automatyki i robotyki itp.

f/ czy pracodawcy z RO mają obowiązek zapewniania doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych na rzecz niepełnosprawnych pracowników,

g/ czy jest tam wspierana finansowo rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa ON.

2. Ponadto:

– czy w sytuacji braku w literaturze fachowej i prawnej jakiejkolwiek definicji pojęcia ‘otwarty rynek pracy’ uprawnionym jest zamieszczanie tego pojęcia w oficjalnych pismach, programach i dokumentach – tu m.in. art.27, Konwencji ONZ o prawach ON (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169), Konwencja nr 159 MOP (Dz.U. 2005 Nr 43, poz. 412), Karta Praw ON (M.P. Nr 50, poz. 475), literatura i liczne programy pro-zatrudnieniowe ministerstwa pracy i funduszu PFRON.

3. Zasadniczo ubytkom sprawności ON towarzyszą także ubytki zdrowia oraz sił fizycznych i umysłowych, co powoduje mniejszą dyspozycyjność, mobilność, dużą zachorowalność i przez to niższą wydajność takich osób w pracy:

– czy mając powyższe na uwadze podziela p.Prezes istnienie zależności:

znaczna i umiarkowana niepełnosprawność = duży ubytek sprawności = duży ubytek zdrowia = duża zachorowalność = duży ubytek sił = duże ograniczenia zawodowe = niższa wydajność = wyższe koszty pracy =  WYŻSZE WYMAGANIA WOBEC OSÓB NAJSŁABSZYCH LUB UZASADNIONA PRESJA PRACODAWCÓW NA WYŻSZE WSPARCIE Z TYTUŁU ZATRUDNIANIA TAKICH OSÓB?

– a jeśli tak, to czy zdaniem p.Prezesa, zasadnym jest wyższe wsparcie dla pracodawców zatrudniających znaczne ilości takich ON i wprowadzających pod te osoby specjalistyczne linie produkcyjne i usługowe?

4. Zakłady Pracy Chronionej są jedynym sektorem komercyjnego rynku pracy, który ustawowo gwarantuje nam duże zatrudnienie w przyjaznych warunkach dzięki pełnieniu funkcji społecznych, o których mowa w art.28.1. i w art.33.4. ustawy o rehabilitacji (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm.)

– jakie jest zdanie Pana Prezesa nt. przyszłości i zasadności dalszego pełnienia przez ZPChr funkcji społecznych i ich istnienia na konkurencyjnym rynku pracy?

– jaka winna być docelowa ilość Zakładów Pracy Chronionej ( ZPChr) i jakie winno być tam średnie zatrudnienie ON (obecnie jest jeszcze ok. 1070 ZPChr, które zatrudniają ok. 123 tys. ON – dane z systemu PFRON/SODiR z dn. 6.04.2017)?

– czy duże – zatrudniające po kilkaset ON, ZPChr winny mieć dodatkowe bonusy z tytułu pełnienia ww. funkcji społecznych skoro wiadomo, że dozwolona pomoc publiczna równa obecnie ok. 24 000 zł/mc/zpchr (limit de minimis) znacząco się zmniejsza zł/on-etat, wraz ze wzrostem zatrudnienia ON?

5. Czy p. Prezes widzi potrzebę podjęcia działań, aby skłonić także i pracodawców spoza sektora ZPChr do pełnienia ww. funkcji społecznych na rzecz swoich ON-pracowników?

– a jeśli ‘tak’ to jakie konkretnie działania Pan tu proponuje, a jeśli ‘nie’ to dlaczego?

6. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że zarówno w kwestii zatrudniania jak i nacisków na stanowione prawo, pracodawcy ON zasadniczo skupiają się jedynie na wysokości wparcia tegoż zatrudnienia ze środków budżetowych i PFRON, nie zwracając uwagi na kwalifikacje i wykształcenie takich osób;

– czy zdaniem p.Prezesa, nie czas najwyższy odstąpić od obecnego urynkowienia niepełnosprawności, na rzecz innego rodzaju motywacji pracodawców do zatrudniania ON?

– a jeśli tak, to w jaki sposób?

– czy, zdaniem Pana Prezesa jest możliwym znalezienie panaceum godzące tutaj praktykę, politykę i ekonomię oraz interesy pracowników, pracodawców i decydentów?

7. Od wielu lat – jako ON pracujące na chronionym rynku pracy (ZPChr i ZAZ-y) doświadczamy, że zarówno nasi pracodawcy, jak i nasi reprezentanci są pomijani przy zaproszeniach na – organizowane przez rząd, PFRON jak i POPON – sympozja i konferencje dot. tematyki około-zatrudnieniowej, co skutkuje marginalizacją naszych problemów i tego rynku oraz nietrafnością sądów i podejmowanych działań na naszą rzecz – i w związku z tym:

– czy dla naprawy ww. sytuacji, zechce p.Prezes rozważyć zaproszenie naszych przedstawicieli na organizowany w Sejmie dn. 23 maja pod auspicjami POPON, II Kongres Pracodawców ON, i przyzna im prawo do zabrania oficjalnego głosu, by mogli zapoznać zebranych tam decydentów i pracodawców z uwagami i wnioskami ON dot. naszej pracy na rynku chronionym, i naszymi obawami zw. z RO?

Szanowny Panie Prezesie, ufając, że poczyni Pan starania, aby w imieniu POPON odpowiedzieć rzeczowo i w miarę szybko na nasze zapytania kreślimy się z wyrazami szacunku.

Z poważaniem

Ryszard Dzik

Prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie”

38-200 Jasło, ul. Śniadeckich 15

Adres do korespondencji:

38-200 Jasło, ul. Konopnickiej 34b

Telefax 13 445 8717, Kom. 888 977 686, 502 027 736

www.son.org.pl e-mail: rdzik@poczta.fm son.podkarpacie@tlen.pl

Do wiadomości: pracodawcy i organizacje ON,MRPiPS, media branżowe, a/a.

Załącznik:

List

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: