BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 czerwiec 2016

Cykl debat środowiskowych w Krakowie – część 2

Kolejne debaty w Krakowie. Tym razem przeprowadzone dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku, doświadczających problemów zdrowia psychicznego oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy nie zawiedli i przybyli licznie.

Cykl debat w Krakowie - część druga

Druga część z cyklu debat w Krakowie odbyła się w dniach od 8 do 10 czerwca 2016 roku. Na miejsca realizacji wybrano dogodne dla osób niepełnosprawnych i znajdujące się w niedalekiej odległości od dworca Kraków Główny sale konferencyjne. Tak jak poprzednio uczestnikami debat byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i łódzkiego.

8 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością wzroku

Początek debaty, widok na salę konferencyjną w stronę ekranu multimedialnego. Na sali ponad 30 osób.

To już druga debata poświęcona niepełnosprawności wzroku – pierwsza odbyła się w Lublinie. Na miejsce realizacji wydarzenia wybrano Hotel Ibis położony w niedalekiej odległości od Dworca Kraków Główny. Tutaj również nie zabrakło aktywnych uczestników. Podobnie jak w Lublinie, jedynym ograniczeniem w usłyszeniu ważnego głosu reprezentantów środowiska, był czas – do dyspozycji niecałe 5 godzin! Tym razem omówiono tematykę empowerment (świadomość własnych praw oraz poczucie sprawczości), pracy zawodowej i zdrowia.

Za nami dwie ważne debaty z niepełnosprawnością wzroku, obie dzięki wparciu uznanego eksperta w kwestiach prawnych dotyczących zapisów konwencji i praw człowieka w ogóle, pochodzącego z Albanii, Pana Tafaja oraz jego asystentki Iny, osób o jakże barwnej aparycji i wyjątkowo przyjaznym sposobie bycia. Pan Sinan Tafaj jest Członkiem Zarządu Europejskiej Unii Osób Niewidomych, Przewodniczącym Albańskiego Stowarzyszenia Osób Niewidomych, Wiceprzewodniczącym Albańskiej Rady Narodowej ds. Osób Z Niepełnosprawnościami (członkiem-obserwatorem Europejskiego Forum Osób Niepełnosprawnych). Fotorelacja:

9 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego.

Widok na ekran multimedialny. Pierwszy slajd: Debata dla środowiska osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego. Kraków, 9 czerwca 2016 roku

Swoim doświadczeniem z uczestnikami debaty dzielił się Pan Erik Olsen z Europejskiej Sieci (ex) użytkowników i ocalonych w psychiatrii (ENUSP). Fotorelacja:

10 czerwca 2016 roku. Debata dla środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Widok na salę konferencyjną w stronę ekranu. Na sali około 25 osób. Przemawia Dawid Towell.

Ekspertem zagranicznym w tym dniu był Pan David Towell – dyrektor londyńskiego Centre for Inclusive Futures, działającego na rzecz zrównoważonych społeczności, niewykluczających żadnego obywatela. Fotorelacja:

Autorzy: Paweł Limek, Łukasz Lewicki

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

 

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Tekst powyżej obrazka

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: