BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Grudzień 2012

Debata „Architektura w służbie człowiekowi”

W dniu 29 listopada Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” wraz  z nieformalną Koalicją na rzecz wdrażania zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych zorganizowało w Sali Konferencyjnej Zamojskiego Ogrodu Zoologicznego  debatę pod nazwą „Architektura w Służbie Człowiekowi”.

Tematem debaty była prezentacja dobrych praktyk z zakresu dostępności obiektów użyteczności publicznej, jak również zabytków w naszym mieście, Polsce i w Europie. Na początku wystąpiła Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” Maria Król z prezentacją dotyczącą prawa obowiązującego w Polsce na przykładzie ustaw  prawa budowlanego z 1994r., jak również niedawno ratyfikowanej przez  nasz kraj Konwencji ONZ o  prawach osób  niepełnosprawnych.

Następny referat wygłosił przedstawiciel Zamojskiej Delegatury Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie  na temat specyfiki prowadzenia prac remontowo konserwatorskich  w miastach wpisanych do rejestru zabytków.

Pracownik Biura Promocji SPDN „Krok za krokiem” Michał Król przygotował prezentację dostępnych zabytków, a także infrastruktury drogowej.

Interesujący był pokaz zdjęć ukazujących dobre rozwiązania z zakresu dostępności ze świata m.in. Izrael, Barcelona ,Teneryfy. Zdjęcia zostały przygotowane przez właścicielkę  Biura Podróży Dla Osób Niepełnosprawnych –  Accessible Poland Tours  Małgorzatę  Tokarską z Warszawy.

Miasto Zamość było reprezentowane przez: Jana Wojciecha Matwiejczuka – Przewodniczącego Rady Miasta Zamość, Karola Garbulę – Sekretarza Miasta Zamość,  dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego w Zamościu.

Ostatnim punktem spotkania była otwarta dyskusja osób z niepełnosprawnością z  przedstawicielami Urzędu Miasta Zamość w sprawie problemów z dostępnością infrastruktury miasta Zamość do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Poruszony był problem m.in.  braku dostępnej  toalety publicznej w  okolicach Rynku Wielkiego, jak również braku możliwości uczestnictwa w sesjach rady miasta.

Przedstawiciele miasta zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby obiekt Zamojskiego Ratusza, gdzie odbywają się wspomniane powyżej sesje rady, w ciągu roku 2013 stał się dostępny.  Wyrazili oni także chęć otwartych konsultacji z osobami z niepełnosprawnością  w sprawie usuwania barier architektonicznych.

Michał Król

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: