BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 maj 2016

Debata w Lublinie dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi

17 maja 2016 roku w Hotel Victoria w Lublinie odbyła się debata dla środowiska osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi. Uczestnicy podnosili najistotniejsze kwestie dotyczące barier we wdrażaniu Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w tym środowisku.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji społecznych z województwa lubelskiego i podkarpackiego wspólne debatowali na temat ich sytuacji, stanu realizacji swoich praw oraz zaspokojenia potrzeb i oczekiwań. Wydarzenie w długiej perspektywie ma na celu dążenie osób z zaburzeniami i urazami neurologicznymi do zapewnienia im pełnego i równego korzystania z praw człowieka oraz podstawowych wolności na równi ze wszystkimi obywatelami.

Tym razem swoimi doświadczeniami na temat stanu realizacji praw osób niepełnosprawnych w Bułgarii dzielił się Doktor Rumen Petrov z New Bulgarian University w Sofii.

Autorzy: Paweł Limek

Fotografie: Kamil Artur Kuliński

Projekt „Wdrażanie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – wspólna sprawa” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

stopka_all_small

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: