BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Marzec 2014

Do 14 marca 2014 r. można zgłaszać uwagi do programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

Trwają prace nad przygotowaniem „Programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych”. Konieczność przygotowania programu wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, Poz. 721 z późn. zm.) i zapisów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Można wnosić uwagi do załączonego wstępnego projektu programu na załączonym formularzu zgłaszania uwag.

Uwagi należy wnosić drogą mailową do 14 marca 2014 r. na adres rops@lubelskie.pl oraz malgorzata.zembrzuska@lubelskie.pl

Program wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020

Formularz zgłaszania uwag

Małgorzata Zembrzuska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW