BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Lipiec 2020

Działania PSONI Łęczna

„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.”

13.07.2020 r. w siedzibie Warsztatu Terapii Zdjęciowej w Janowicy odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej.

Poruszone były sprawy bieżące Stowarzyszenia.

Pomimo sytuacji związanej z pandemią koronawirusa (SARS-CoV-2 – Covid-19) udało się zmobilizować członków Koła i przeprowadzić w I turze zebranie sprawozdawcze. Zachowane zostały procedury postępowania określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W zebraniu uczestniczyło 24 z 46 członków co stanowiło 52 % ogółu.

Walne zebranie członków obradowało wg porządku:

1. Otwarcie zebrania, wybór Prezydium zebrania.

2. Przyjęcie regulaminu obrad, zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjecie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania z 2019 r.

4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, Wnioskowej.

5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej co do prawidłowości zwołania zebrania oraz jego ważności (ze względu na liczbę obecnych członków Koła).

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności wraz ze sprawozdaniami finansowymi.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8. Dyskusja nad sprawozdaniem i przegłosowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi

9. Dyskusja i zgłaszanie wniosków.

10. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

11. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej i uchwalenie przedłożonych wniosków.

12. Sprawy bieżące i wniesione min. budowa, rozbudowa placówki, akcje społeczne

13. Zamknięcie obrad, zakończenie

Po powitaniach przez Przewodniczącą i załatwieniu spraw proceduralnych wynikających z porządku obrad przystąpiono do podsumowania działań za 2019 r. Sprawozdania merytoryczne przedstawiła przewodnicząca Zarządu Koła a finansowe główna księgowa. Podejmowane działania, prezentowane były też podczas trwania zebrania w formie multimedialnej. 

 

Szczegółowe sprawozdania zamieszczone są w zakładce sprawozdania na stronie https://kolowlecznej.blogspot.com/.

Podczas dyskusji oraz w sprawach bieżących i wniesionych, dyskutowano nad rozbudową placówki oraz:

– Omówiona została poprzez prezentacje multimedialną Kampania Społeczna Kilometry Dobra oraz podejmowane działania przez Zarząd Koła. 

– Nowe zasady wywozu nieczystości stałych i płynnych ( zmiana odbiorcy).

– Przewodnicząca wyjaśniła zasady zbycia surowców wtórnych typu PET i podjętej decyzji przez Zarząd Koła o kontynuacji zbiórki zakrętek dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie.

– W ramach współpracy z Hospicjum Małego Księcia w Lublinie, zostanie przeprowadzony w placówce (WTZ) przegląd stomatologiczny.

– Podkreślone zostały dobre zasady współpracy z Gminą Puchaczów, Cyców, Ludwin. Bardzo dobrze układa się współpraca ze Szkołami Podstawowymi w Dratowie, Białce Piasecznie, Milejowie, Nadrybiu, Zezulinie oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Ludwinie, Kodniu oraz z LW” Bogdanka, OPS Puchaczów, MOPS Łęczna, Parafiami w Łańcuchowie, Zezulinie, Łęcznej, Puchaczowie…

– Omówiono pomoc udzielaną osobom niepełnosprawnym – Dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III, składanie wniosków, wypełnianie, zasady odbioru środków finansowych.

– Omówiono Procedury obowiązujące w placówce PSONI Koło w Łęcznej – WTZ Janowica od 25.05.2020, obowiązujące wszystkich pracowników zatrudnionych w WTZ, uczestników dotyczy to także rodziców uczestników WTZ oraz gości przybywających do placówki.

Wszystkie materiały dotyczące walnego zebrania członków Koła, zostały podpisane przez Prezydium Walnego zebrania a protokół z zebrania został sporządzony i wysłany do Zarządu Głównego PSONI zgodnie z wymogami prawa wewnętrznego.

Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces i ta idea niech nam przyświeca przez cały czas naszych podejmowanych zadań i planów.

Maria Lisek-Zięba

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

www.kolowlecznej.blogspot.com

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: