BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Maj 2020

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

5 maja obchodzimy Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, który ma na celu

– dostrzeżenie w osobach z niepełnosprawnością intelektualną wartości i prawa do godności, które należy się każdemu człowiekowi;

– dostrzeganie problemu łamania praw osób z niepełnosprawnościami i wyrażenie sprzeciwu wobec tych praktyk;

– ułatwienie dostępu do rynku pracy i powszechnie oferowanych usług publicznych;

– wspieranie w niezależnym, godnym oraz w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym.

Obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną corocznie obchodzone są 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 XX wieku, jako dzień godności osób niepełnosprawnych (fr. Randez-vous de la Dignité – Spotkanie z godnością). Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracy, urzędzie oraz w życiu codziennym. Jest to dzień manifestowania tolerancji i równouprawnienia.

Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Sejm uchwalił 1 sierpnia 1997 r. Kartę Praw Osób Niepełnosprawnych. W dokumencie tym, poza zdefiniowaniem prawa osób niepełnosprawnych do niezależnego i samodzielnego, aktywnego i wolnego od przejawów dyskryminacji życia, zawarto również katalog dziesięciu praw, wskazując tym samym najważniejsze obszary, w których niezbędne są intensywne działania. Dokument podkreśla, że osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.

Zarząd PSONI Koło w Łęcznej i pracownicy WTZ w Janowicy w tym dniu pragną złożyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzinom i przyjaciołom najserdeczniejsze życzenia odwagi w walce o marzenia i niezależne życie, spokoju serca i ducha, siły i konsekwencji w pokonywaniu przeciwności losu, bezpieczeństwa, aby na swojej drodze życiowej doświadczali jak najczęściej życzliwych i pogodnych ludzi z otwartym sercem, pomocnych w działaniach mających na celu przełamywanie wszelkich barier czy też przejawów nietolerancji i dyskryminacji. Godność jest wartością, która należy się każdemu, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pełnosprawności.

Eliza Cyfra

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: