BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Wrzesień 2019

Gala „Aktywni z Lublina” 2019

Uroczysta Gala „Aktywni z Lublina” odbyła się 25 września 2019 roku w Centrum Kultury w Lublinie.

Tegoroczna Gala to już XIV Konkurs o Medal Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe osób niepełnosprawnych, za realizację przez osoby fizyczne przedsięwzięć na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina oraz za zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Podczas Gali zostało wręczonych 10 Medali Prezydenta Miasta Lublin oraz jeden dyplom dla przedstawicieli środowisk osób niepełnosprawnych.

Medale i wyróżnienia otrzymali:

Kategorii I – osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp.:

Tadeusz Wójcik

Osoba z niepełnosprawnością, muzyk i wokalista występujący w wielu zespołach oraz jako muzyk estradowy. Bardzo często, nieodpłatnie uświetnia swoimi występami wiele imprez okolicznościowych organizowanych przez organizacje pozarządowe oraz instytucje takie jak domy pomocy społecznej, kluby seniora etc. Zapewnia niepowtarzalną oprawę muzyczną i wokalną w wielu projektach kierowanych do osób z niepełnosprawnościami, starszych, wykluczonych i zagrożonych ubóstwem. Od kilku lat uczestniczy w opracowaniu materiałów szkoleniowych, programu zajęć, animowaniu oraz przeprowadzaniu cyklu szkoleń integracyjno-poznawczych w lubelskich przedszkolach w ramach projektu „Kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnościami u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym”.

Anna Makowska

Od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością. Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza na UMCS oraz studia podyplomowe na KUL. Od 2000 r. pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Ma wiele pasji, które stara się rozwijać. Poetka, wielokrotnie nagradzana w konkursach literackich. W latach 2012-2014 brała udział w projekcje Fundacji Jaśka Meli „Niepełnosprawni w górach – razem na szczyty”. Zdobyła 27 z 28 szczytów Korony Gór Polski. Wielokrotnie brała udział w Światowych Dniach Młodzieży w wielu krajach. Przejechała tysiące kilometrów na rowerze trójkołowym biorąc udział w kilku długich wyprawach rowerowych. Od ponad 20 lat jest członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Siloe”. Regularnie uczestniczy w spotkaniach, pielgrzymkach i wczasorekolekcjach. Od dwóch lat prowadzi kronikę Stowarzyszenia.

Wiesław Olechowski

Absolwent UMCS w Lublinie Wydziału Prawa i Administracji. Ukończył również Studium Ekonomiczne – kierunek Rachunki i Finanse. Wykształcenie zdobył już jako osoba niepełnosprawna. Przez wiele lat poświęcał się działaniom na rzecz osób z uszkodzeniem rdzenia kręgowego w Stowarzyszeniu Grupa Aktywnej Rehabilitacji, której był współzałożycielem. Przez kilka lat był Sędzią Społecznym w Sądzie Okręgowym w Lublinie w Wydziale Karnym. Współzałożyciel Fundacji ,,EFRON” i Spółdzielni Socjalnej ,,Wrotków”. Stały współpracownik Fundacji Fuga Mundi. Od 2008 r. prowadzi zajęcia w formie wykładów i warsztatów z zakresu działalności społecznie użytecznej prowadzonej przez organizacje pozarządowe. Prowadzi stałe poradnictwo prawne w ramach projektu ,,Akademia Niezależnego życia” skierowanego do osób z niepełnosprawnością. Pomimo znacznej niepełnosprawności realizuje swoją pasję, którą jest motoryzacja i stanowi wzorzec osobowy dla innych osób niepełnosprawnych pokazując, że można być aktywnym społecznie i zawodowo.

Kategorii II – osoby fizyczne realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina:

Katarzyna Siedlecka

Psycholog pracujący w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 w Lublinie. Jest niezwykle zaangażowana w działalność na rzecz osób z niepełnosprawnością. Na co dzień zajmuje się pomocą uczniom ośrodka oraz wspieraniem rodziców i rodzin osób niepełnosprawnych prowadząc grupy wsparcia. Rodzice podkreślają nieocenioną pomoc, którą niesie na co dzień. Jest ekspertem w swojej pracy. Przygotowuje do pracy z osobami niepełnosprawnymi młodych nauczycieli i specjalistów. Wspiera organizacje pozarządowe, realizuje społecznie wiele projektów między innymi w Stowarzyszeniu Camino, Fundacji Alfa i Stowarzyszeniu Słoneczko. Nigdy nie zostawia nikogo bez pomocy, bez względu na porę dnia czy nocy.

Robert Sych

Pedagog specjalny, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciel i terapeuta zajmujący się z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Jako działacz społeczny i osoba zaangażowana w pracę dla uczniów niepełnosprawnych w lubelskich placówkach edukacyjnych zna doskonale problematykę oraz ich funkcjonowanie. Pan Robert Sych jest także Przewodniczącym Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Olimpijczyk” w SOSW nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Jednym
z jego ostatnich osiągnięć było przebiegnięcie Maratonu Lubelskiego z niepełnosprawnym chłopcem w wózku. Od dziesięciu lat prowadzi rehabilitacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zrzeszonej w Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie CAMINO.

Zbigniew Prokopiuk

Aktywnie działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku. Pracował w Spółdzielni Niewidomych, był współzałożycielem Klubu Sportowego Osób Niewidomych ,,Hetman”, Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących ,,Cross” w Warszawie oraz Klubu Sportu i Turystyki Inwalidów Wzroku ,,IKAR” przekształconego w Klub Aktywnej Rehabilitacji i Sportu Niewidomych ,,IKAR, gdzie obecnie pełni funkcję Prezesa. Dzięki jego staraniom Klub poszerzył działalność sportową o szeroko pojętą rehabilitację osób z dysfunkcją wzroku. Jako były zawodnik Startu Lublin uprawiający lekkoatletykę oraz piłkę toczoną, wieloletni członek kadry narodowej Polski w tej dyscyplinie a obecnie instruktor sportu osób z niepełnosprawnościami, wychował wiele pokoleń sportowców. Jego wychowankowie osiągają sukcesy w sporcie osób niepełnosprawnych w kraju I Europie.

Anita Grzegorczyk

Współzałożycielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością CAMINO inicjująca liczne działania dla i na rzecz tego środowiska. Od trzech lat współorganizuje Festiwal Mikołajki Hip-Hopowe, w którym uczestniczą dzieci i młodzież zainteresowana tańcem bez względu na poziom sprawności intelektualnej. Pani Anita Grzegorczyk dostrzega również potrzeby rodziców i rodzeństwa osób niepełnosprawnych i udziela im kompleksowej pomocy. Przez wiele lat prowadziła nieformalny telefon zaufania dla rodziców dzieci z Zespołem Downa I współorganizowała spotkania grupy wsparcia.

Dodatkowo, w tej kategorii dyplomem został wyróżniony Mariusz Trościańczyk

Pedagog specjalny, długoletni nauczyciel i terapeuta zajmujący się dziećmi zniepełnosprawnością intelektualną, trenera Klubu Olimpiad Specjalnych ,,Olimpijczyk” w SOSW nr 2 przy ul. Głuskiej 5 w Lublinie. Pan Mariusz stosujemetody pracy z uczniem uwzględniające jego indywidualne cechy, możliwości, umiejętności i drzemiący w nim potencjał. Jednym z jego osiągnięć jest przygotowanie Artura Kosiora – ucznia SP nr 53 w Lublinie do uczestnictwa w Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Pyeogchang, który wywalczył złoto w biegu narciarskim na 50 metrów i srebro w biegu na 100 metrów. Od 10 lat prowadzi rehabilitacyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie zrzeszonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,CAMINO”

kategorii III – zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych:

Okręgowy Związek Taekwondo Olimpijskiego w Lublinie

Od 2010 r. propaguje ideę dyscypliny sportowej Taekwondo, poprzez czynny udział osób niepełnosprawnych intelektualnie w treningach i zawodach sportowych w Polsce, Europie i na świecie. Dzięki zaangażowaniu trenerów Klubu uczestnicy zajęć sportowych – osoby z niepełnosprawnością, zostali mistrzami świata w 2019 r. zajmują II/III/III miejsca w Antalii w Turcji a w 2018 r., mistrzami Europy I/I/II/III miejsca w Bułgarii. Pierwszymi sportowcami stali się uczestnicy WTZ Teatroterapia. Osobą, która wprowadziła ideę sportu walki w środowisku osób niepełnosprawnych był Ś.p. Marek Budzyński. Trenerzy – wspaniali ludzie nie stawiając żadnych granic między ,,normalnością a odmiennością” sprawili, że człowiek niepełnosprawny, imponując autokreatywnością skupił na sobie uwagę całego świata.

„Słoneczko” Stowarzyszenie” Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Stowarzyszenie powstało w 2007 r. Założone zostało przez rodziców dzieci
z niepełnosprawnością oraz specjalistów – pasjonatów zajmujących się problematyką niepełnosprawności. Jego celem jest wszechstronna pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom i specjalistom, organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji opieki, oraz popularyzowanie problemów związanych z niepełnosprawnością. Jako zespół praktyków i specjalistów niejednokrotnie Stowarzyszenie prowadziło zajęcia nieodpłatnie, oferując pomoc i terapię adekwatną do potrzeb niepełnosprawnych dzieci. Pracownicy to ludzie wrażliwi, wykonujący swoją pracę z pasją
i zaangażowaniem.

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu powstał w 1989 r. z inicjatywy osób z niepełnosprawnościami narządu ruchu. Zrzesza osoby ze schorzeniami narządu ruchu, jak i osoby chcące działać na ich rzecz. Celem Związku jest obrona interesów osób z niepełnosprawnościami, zwiększenie ich udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym, wyzwalanie inicjatywy w kierunku wszechstronniejszej rehabilitacji oraz kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi zdrowych i osób z niepełnosprawnościami.

W uroczystości udział wzięli: osoby wyróżnione i uhonorowane medalami w latach ubiegłych, przedstawiciele środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym organizacji pozarządowych, rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, pracodawców i instytucji.

W części artystycznej wystąpili Dorota Krać oraz Łukasz Jemioła.

Fotorelacja

Kamil A. Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: