BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 grudzień 2014

II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych -szansą dla wszystkich

II Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych za nami. W dniach 4 -5. XII. br. zarówno sala konferencyjna, jak i przestrzenne hale Targów Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11 zapełniły się chętnymi do uczestnictwa w otwartych konferencjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach tematycznych związanych z problematyką niepełnosprawności.

Uczestnicy imprezy nie mogli też pominąć odwiedzenia świątecznego kiermaszu prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne – zwłaszcza, iż obok propozycji nabycia atrakcyjnych wyrobów na stoiskach wystawienniczych spotkać się tutaj mogli z szansą uzyskania ofert pracy, ofert szkoleniowych oraz wiedzy o dostępnych alternatywach działania.

Jakkolwiek wszystkie te propozycje adresowane były do osób z niepełnosprawnościami, to – podobnie, jak w ubiegłym roku – II LTAON otwarte były dla wszystkich. Zgodnie z intencjami organizatorów, formuła powyższa dobrze korelowała z ideą integracji wielu różnorodnych środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Dodać należy, iż okazję do zapoznania się ze specyfiką praw i potrzeb tych osób stwarzały też towarzyszące imprezie pokazy sportowe oraz wspólny (bezpłatny) lunch.

Motyw przewodni tegorocznej edycji LTAON koncentrował się wokół idei aktywności sportowej oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Znalazło to odzwierciedlenie w tematach obu, stanowiących element Targów, konferencji.

070

Pierwszego dnia mowa była zatem m.in. o Działaniach zmierzających do promowania sportu osób niepełnosprawnych wpisujących się w dokumenty strategiczne miasta. Przybliżając ten temat, dr Jakub Kosowski Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki UM Lublin przypomniał o realizowanych obecnie projektach i programach, ukierunkowanych na łatwy dostęp sportowców Lublina do stypendiów sportowych oraz promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży („Sportowa szkoła”, „Aktywny Lublin”).

Mówiąc o Sporcie osób niepełnosprawnych w Lublinie na tle innych miast, Łukasz Szeliga Prezes Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych przypomniał m.in. genezę i uwarunkowania instytucjonalne organizowania Igrzysk Paraolimpijskich. Podkreślił, iż zaangażowanie sportowe dobrze służy urzeczywistnieniu samej istoty rehabilitacji, którą stanowi samodzielność.

062

Zastępujący Joannę Olszewską Dyrektora Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UM Lublin Łukasz Tyzo usytuował zagadnienie Dostępności lubelskich obiektów sportowych dla osób z niepełnosprawnością w szerszym kontekście postanowień Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych ONZ. Na szczeblu lokalnych duże znaczenie ma także lubelski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2013-2015. Dokumenty powyższe stwarzają gwarancje zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym także w zakresie sportu. Prelegent omówił także zagadnienie przystosowania poszczególnych obiektów sportowych Lublina do potrzeb wspomnianej kategorii osób.

Odnosząca się do Aktywności lubelskich niepełnosprawnych sportowców oraz ogólnopolskich imprez sportowych organizowanych w Lublinie, wypowiedź Janusza Jurka Prezesa Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin koncentrowała się na historii ICSiR „Start”. Historia ta stała się podstawą do wypracowania warunków instytucjonalnych poprawy dostępności ww. obiektu sportowego. W chwili obecnej wiodącą dyscypliną jest tutaj łucznictwo; rozwijają się także sekcja siatkówki na siedząco, sekcja pływania, sekcja goalballa dla niewidomych i niedowidzących oraz sekcja tenisa stołowego.

Dr Józef Krzak trener piłki siatkowej na siedząco, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mówił o Dobrych, lokalnych praktykach w zakresie zaangażowania młodzieży poprzez edukację i wydarzenia sportowe, zaś Piotr Sawicki Mistrz Świata w mikście (dyscyplina łucznicza) z 2013 r. dzielił się swoimi Doświadczeniami zdobytymi podczas Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy oraz omówił wyzwania dnia codziennego dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport.

Na zakończenie tego modułu Maria Pietruszka-Budzyńska Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska przybliżyła zebranym temat Taekwondo – sztuka walki w środowisku osób niepełnosprawnych. Doświadczenie uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, uprawiających od 2010 r. pod kierunkiem Marka Budzyńskiego Taekwondo, jest świadectwem niczym nie zastąpionej, terapeutycznej roli sportu. Angażując swoich beneficjentów w działania sportowe, Fundacja przyczynia się do ich wszechstronnego rozwoju, jak również stwarza warunki do ich integracji ze społeczeństwem. Otwiera tym samym nowe perspektywy przed wszystkimi, którzy pragną angażować się w realizację idei solidarności społecznej, tolerancji i dobra wspólnego.

Poruszone przez prelegentów wątki znalazły odzwierciedlenie w krótkiej, moderowanej przez Agnieszkę Zańko i Janusza Jurka, dyskusji. Pan Mateusz Urbański opowiedział o swoich doświadczeniach i osiągnięciach w uprawianiu bocci. Zaprosił uczestników konferencji na pokaz tej dyscypliny.

074

Wydarzeniem zasługującym na osobne podkreślenie stał się tego dnia pokaz dyscyplin sportowych dla osób niepełnosprawnych: goalballa, piłki siatkowej na siedząco, łucznictwa i tenisa stołowego.

079

Prezentacja prowadzona była przez Zbigniewa Tatarczuka koordynatora sportu w Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” Lublin oraz trenerów poszczególnych dyscyplin. Odbył się również pokaz bocci prowadzony przez aktualnego mistrza Polski w tej dyscyplinie Mateusza Urbańskiego.

Drugiego dnia uczestnicy imprezy mieli możność uczestniczenia w konferencji poświęconej Zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W części konferencji wspólnej dla wszystkich zainteresowanych Regulacje prawne związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych omówił Michał Rydzewski Kierownik Działu Komunikacji Społecznej PFRON w Warszawie. Prelegent konfrontował w trakcie swojej wypowiedzi obowiązujące regulacje prawne – w tym zakaz dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność – z istniejącą praktyką. Uwypuklił rolę spółdzielni inwalidów jako tradycyjnego członu chronionego rynku pracy, zwracając uwagę na rolę ZAZ – jako instytucji nastawionej na zysk, mającej jednak większe, niż w wypadku wolnego rynku pracy, zobowiązania wobec własnych pracowników.

Przykłady dobrych praktyk dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych w Lublinie przedstawiła Anna Ciesielska-Siek z Instal Lublin Sp. z o.o. Jakkolwiek reprezentowana przez mówczynię firma może zostać uznana za przyjazną wobec omawianej kategorii osób – także i jej doświadczenie dowodzi często występującego u pracowników lęku przed ujawnieniem faktu doświadczanej niepełnosprawności. W danym wypadku do „ujawnienia się” pracowników z niepełnosprawnością doszło dopiero w związku z zainicjowaniem przez firmę zatrudniania osób niepełnosprawnych na szerszą skalę.

Dalsza część konferencji podzielona została na dwa odrębne moduły: – dla przedsiębiorców i – dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego drugiego szczególnie przydatnymi dla zainteresowanych były Warsztaty z zakresu przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z elementami autoprezentacji – prowadzone przez dr Jacka Sobka. Ten ostatni w przystępny sposób przybliżył uczestnikom swoiste punkty krytyczne rozmowy kwalifikacyjnej, sprostanie którym domaga się dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą. Odpowiednie przygotowanie się z tym zakresie wymaga wiedzy o czekających przyszłego pracownika wymaganiach, pożądanych cechach, osiągnięciach i uzdolnieniach. Poprzez podjęcie powyższych zagadnień, jak również przybliżenie znaczenia profilu wymagań zawodowych, postulowanych zachowań werbalnych i niewerbalnych – P. Jacek Sobek przyczynił się niewątpliwie do pokonania, towarzyszącego wielu spośród uczestników warsztatów, lęku przed rozmową kwalifikacyjną.

W ramach modułu dla pracodawców System obsługi dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników oraz zagadnienie Dofinansowań na utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej omówił Michał Rydzewski. Irmina Kruszona doradca zawodowy z MUP w Lublinie podjęła temat Przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z osobą niepełnosprawną, zaś Radosław Bujek specjalista ds. programów z MUP w Lublinie podjął niektóre aspekty zagadnienia Osoba z niepełnosprawnością na stażu.

Relacja z II LTAON nie może pominąć niespodzianek oczekujących na wszystkich gości w trakcie świątecznego kiermaszu prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne. Kiermasz – to barwne stoiska wystawiennicze przygotowane przez najróżniejsze instytucje: od ChSNPCh MISERICORDIA, przez integracyjne zespoły szkół i przedszkola, po warsztaty terapii zajęciowej. Można tutaj było nabyć np. obrazy i kartki świąteczne, figurki z drewna i wykonane w innym tworzywie, bogato zdobione flakony, kolorowe szkatułki, misie-przytulanki i inne ozdoby, książki, choineczki, bombki świąteczne i wiele, wiele innych produktów.

096

Szczególną uwagę poświęcić wypada jednak punktom informacyjnym, przy których uzyskać można było oferty pracy i usług szkoleniowych, jak również zaopatrzyć się w szereg materiałów dokumentujących aktywność wielu służących osobom niepełnosprawnym instytucji. Tak np. przy stoisku LFOON-SW otrzymać można było nieodpłatnie m.in. Informator o placówkach i instytucjach świadczących pomoc osobom z niepełnosprawnościami w Lublinie (LFOON 2013), album Europejskie oblicze Lubelszczyzny – zawierający katalog prac laureatów Konkursu Plastycznego pod tym samym tytułem, z fotografiami eksponatów z Wystawy Pokonkursowej, jaka w dniach 3.XII.-9.XII. 2014 odbywa się w Galerii Art. Brut Centrum Kultury w Lublinie.

Stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie oferowało chętnym nieodpłatnie Poradnik 7 dni poszukiwania pracy, przygotowany przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie w 2014 r. oraz Poradnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą „Bądź sobie szefem” (CIiPKZ WUP w Lublinie 2014).

Fundacja Fuga Mundi rozprowadzała nieodpłatnie m,in. wydaną w twardej oprawie broszurę pt. Elastyczne formy zatrudnienia, poświęconą takim zagadnieniom, jak telepraca, elastyczny czas pracy, praca w niepełnym wymiarze godzin, umowy cywilnoprawne (Fundacja Fuga Mundi, Lublin 2013).

Wobec ogromnej liczby Wystawców (przekraczającej znacznie 60), wymienienie wszystkich stoisk oferujących zainteresowanym książki, broszury, ulotki i in. materiały informacyjne jest niemożliwością. Wspomnę tylko o niektórych spośród nich – o niezastąpionym praktycznym znaczeniu. WUP w Lublinie przygotował ulotkę zawierającą adresy internetowe, pod którymi poszukiwać można ofert pracy dla różnych kategorii pracowników w kraju i za granicą; ulotki – poradniki poświęcone rozmowie kwalifikacyjnej, przygotowaniu cv i (osobno) listu motywacyjnego. MOPR w Lublinie kolportował ulotkę z adresami, pod którymi osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, mogą poszukiwać pomocy u pracowników socjalnych.

Poza tym otrzymać można było ulotki przy stoiskach Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Fundacji Likejon, Przedszkola Specjalnego Nr 11 w Lublinie, Centrum Usług Socjalnych w Lublinie, PCK i – jak powiedziano – wielu innych instytucji.

Organizatorzy II LTAON pragnęli przyczynić się do wzrostu aktywności społecznej oraz zwiększenia świadomości praw, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych. Poprzez ukazanie świadectwa ich zaangażowania w życie społeczne chcieli zakwestionować stereotyp tej grupy społecznej jako zależnej i biernej zawodowo. Wydaje się, iż dobór myśli przewodniej tegorocznej edycji Targów: aktywności sportowej i zawodowej osób niepełnosprawnych dobrze przysłużył się uwydatnieniu, iż osoby te związane są ze społeczeństwem tym samym dobrem wspólnym: zespołu sportowego, społeczności lokalnej, Państwa i całej społeczności globalnej. Poprzez zaangażowanie w tych płaszczyznach wypracowują wielorakie szanse rozwoju dla nas wszystkich.

no images were found

Anna i Zygmunt Marek Miszczak

Zdjęcia Kamil Artur Kuliński

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: