BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 październik 2014

III Ogólnopolski Konkurs „Normalizacja i Ja”

Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów z terenu całej Polski oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli do udziału w III Konkursie „Normalizacja i ja”.

Tematem III Ogólnopolskiego Konkursu „Normalizacja i ja” jest:

Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier

Troska o niepełnosprawnych, jest troską o nas wszystkich!

Jak normy mogą pomóc?

Dostępność dla wszystkich to działanie mające na celu przystosowanie m.in. produktów, systemów, usług, budynków dla jak najszerszego grona użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne są wśród nas, choć często ich nie dostrzegamy. Może nawet są w tej samej szkole, bloku, czy na tym samym podwórku. Żyją obok nas, ale nie z nami. Dzieje się tak między innymi z powodu barier społecznych i technicznych ograniczających ich możliwości włączenia się w życie codzienne wszystkich. Czy tak musi być?

Oczywiście nie! Należy zagwarantować równy dostęp do nauki i zabawy oraz życia społecznego, politycznego i gospodarczego także osobom o ograniczonej sprawności. Likwidacja barier technicznych umożliwia i ułatwia:  korzystanie z  różnych urządzeń ( np. windy), podróżowanie oraz dostęp do informacji i mediów.

Rozwiązania ułatwiające dostęp czynią produkty i usługi bardziej przydatne dla ogółu. Dobrze zaprojektowana rampa wjazdowa do budynku dla wózków inwalidzkich służy także innym, np. młodej matce z dzieckiem w wózku. Dostępność dla wszystkich dotyczy zarówno dóbr przeznaczonych dla wszystkich bez żadnych modyfikacji, jak też takich, które mogą być dostosowywane do różnych grup użytkowników, a także produktów wspomagających stosowanie typowych urządzeń przez osoby niepełnosprawne.

Tutaj właśnie jest zadanie  dla normalizacji jako istotnego czynnika ułatwiającego likwidację wspomnianych barier technicznych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych. Normy dostarczają producentom i usługodawcom wytycznych do projektowania i wytwarzania dóbr dostępnych dla wszystkich.

Temat konkursu jest spójny z „Europejską strategią w sprawie niepełnosprawności 2010-2020″, w której  stwierdza się, że należy stosować prawne i inne instrumenty, w tym normalizację, w celu zapewnienia powszechnego i pełnego dostępu do towarów i usług. Problematyka ta wpisuje się także w jeden z priorytetów MEN – „Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych” oraz w kierunek realizacji polityki oświatowej MEN na nowy rok szkolny 2014/15 – Rok Szkoły Zawodowców.

Cele konkursu

 • Upowszechnienie wśród młodego pokolenia przekonania o roli normalizacji w problematyce dostępności dla wszystkich.
 • Zwrócenie uwagi uczniów na rolę norm w ułatwianiu:
 • samodzielnego życia osobom niepełnosprawnym,
 • obsługi urządzeń i przyrządów osobom niepełnosprawnym.
 • Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tej tematyki do swoich zajęć lekcyjnych poprzez zwrócenie uczniom uwagi na:
 • konieczność wprowadzania znormalizowanych rozwiązań likwidujących bariery techniczne w dostępie do dóbr i usług,
 • uwzględnienie potrzeby konstruowania urządzeń powszechnego użytku, budynków i przestrzeni publicznej zapewniających dostęp dla wszystkich.

Konkurs jest przeprowadzany od 15 września 2014 roku do 22 stycznia 2015 roku. Udział w konkursie powinien być poprzedzony zgłoszeniem się do konkursu przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej). Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 9 stycznia 2015 roku. Należy także zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich. Oceny nadesłanych prac uczniowskich i nauczycieli dokona jury Konkursowe powołane przez Prezesa PKN.

Formularz zgłoszeniowy na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Autorom najlepszych prac zostaną przyznane cenne nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników Konkursu będzie na stronie internetowej PKN 17 lutego 2015 roku.

Kontakt: adres e-mail: pknkonkurs@pkn.pl oraz tel. 22 556-76-39  lub   22 556-74-77

Prace należy nadsyłać:

Wyłącznie w formie elektronicznej pod adres: pknkonkurs@pkn.pl

Prace należy nadsyłać do 22 stycznia 2015 r.

Zalecana literatura oraz wskazówki techniczne związane z przygotowaniem pracy do wysłania

Aby przygotować  się do konkursu warto zapoznać się z poniższymi stronami internetowymi.

 1. Pytania i odpowiedzi związane z normalizacją – http://pkn.pl/faq
 2. Różne, ciekawe i krótkie artykuły obrazujące zastosowanie normalizacji – http://pkn.pl/oswiata-artykuly
 3. Portal wiedzy normalizacyjnej http://wiedza.pkn.pl/web/wiedza-normalizacyjna/start
 4. Scenariusze lekcji http://wiedza.pkn.pl/web/strefa-edukacji/scenariusze-lekcji
 5. Miesięcznik „Wiadomości PKN. Normalizacja” Nowe i archiwalne numery – http://pkn.pl/node/333
 6. Zasady i cele normalizacji, elementy systemu normalizacyjnego w Polsce –  http://pkn.pl/system-normalizacyjny
 7. Światowe i europejskie organizacje normalizacyjne –  http://pkn.pl/europejskie-i-miedzynarodowe-organizacje-normalizacyjne
 1. Strona edukacyjna brytyjskiego odpowiednika Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, ciekawe anglojęzyczne opracowania z zakresu normalizacji dostosowane do wieku odbiorcy – http://www.bsieducation.org/Education/default.php i http://www.bsieducation.org/Education/14-19/disabled/default.shtml
 2. Anglojęzyczny magazyn ISO Focus http://www.iso.org/iso/iso_magazines

Przygotowanie pracy do wysłania

Praca opisowa (esej, scenariusz) – zapisać w formacie .doc, .docx lub .rtf. Praca powinna zawierać tytuł  oraz metryczkę: nazwisko i imię autora, nazwę szkoły (klasę, w przypadku ucznia). Praca powinna być zapisana w jednym pliku. Elementy graficzne zawarte w pracy powinny być dołączone w osobnych plikach. Praca powinna zawierać oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie). Całość powinna być umieszczona w jednym katalogu i spakowana (w formacie zip lub rar) w przypadku dużych rozmiarów pracy.

Praca graficzna

Zapisać w dowolnym formacie graficznym. Praca powinna zawierać dane ucznia (nazwisko i imię autora, nazwę szkoły oraz klasę). Dołączyć oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (wzór oświadczenia znajduje się w Regulaminie). Całość powinna być umieszczona w jednym katalogu i spakowana (w formacie zip lub rar) w przypadku dużych rozmiarów pracy.

Przesłać na adres pknkonkurs@pkn.pl do 22 stycznia 2015 roku. W polu poczty „temat” należy wpisać – Konkurs, własne nazwisko i imię. Praca ucznia/nauczyciela

Dołączyć spakowane i opisane załączniki (nazwisko i imię, esej/grafika/scenariusz).

Plakat

Informacja pochodzi ze strony Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: