BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Październik 2011

Jak robią to inni ….

,,Doświadczenia doradców szkolnych i zawodowych Niemiec i Szwajcarii” to tytuł seminarium szkoleniowego, które odbyło się w Tuttlingen, Schaffhausen, Konstanz, Villingen-Schwenningen w dniach 02-09. 10. 2011 r.. Program wizyty studyjnej obejmował: zapoznanie z organizacją pracy doradców szkolnych i zawodowych w Niemczech i Szwajcarii, prezentację funkcjonowania różnego typu szkół i instytucji, wizyty w placówkach, spotkania informacyjne z doradcami zawodowymi i szkolnymi oraz wymianę doświadczeń. Seminarium zostało przygotowane i zrealizowane przez Unię Europejskich Federalistów-Polska przy współpracy ze Stowarzyszeniem Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W wizycie uczestniczyła pani Janina Klimczuk – doradca zawodowy, jednocześnie koordynator Biura Karier dla osób niepełnosprawnych we Włodawie. Z racji swojego aktualnego zajęcia, poza programem, interesowała się sytuacją osób niepełnosprawnych w odwiedzanych krajach.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest przedmiotem regulacji prawnych od 1953 roku. Obecnie obowiązuje kodeks socjalny, który precyzyjnie określa zarówno definicję niepełnosprawności, jak i zestaw świadczeń i usług dla osób niepełnosprawnych. Ustawa z 1974 roku o osobach niepełnosprawnych jest pierwszym podstawowym dokumentem dotyczącym niepełnosprawności, mimo że została częściowo zmodyfikowana przez włączoną w 2001 roku do kodeksu socjalnego ustawę o walce z bezrobociem osób niepełnosprawnych. W niemieckim systemie prawnym wymienia się dwie kategorie niepełnosprawności. Do pierwszej zaliczane są osoby, których zdolności umysłowe lub fizyczne odbiegają od normy właściwej dla ich wieku i stan ten utrzymuje się co najmniej przez 6 miesięcy. Do drugiej kategorii należą osoby o co najmniej 50-procentowym stopniu niepełnosprawności. Istnieje możliwość zakwalifikowania do drugiej grupy osób o 30-50-procentowym stopniu niepełnosprawności, które nie są w stanie znaleźć zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

W Niemczech osoby niepełnosprawne doskonale znają swoje prawa. Na wszystkich uczelniach urzędują Pełnomocnicy ds. Osób Niepełnosprawnych, którzy zajmują się udzielaniem informacji i porad, organizowaniem pomocy. Udzielają one pomocy zarówno przed podjęciem studiów jak i w trakcie. Zgodnie z ustawą o Wspieraniu wykształcenia niepełnosprawni studenci i przewlekle chorzy, jeśli nie dysponują odpowiednimi środkami własnymi (gdy ich własne dochody i ich rodziców też są niewystarczające) mogą skorzystać z przewidzianego w ustawie wsparcia. W trakcie studiowania niepełnosprawni studenci mogą występować z wnioskami o dofinansowanie dodatkowych kosztów związanych z niepełnosprawnością. Chodzi przede wszystkim o pomoc na utrzymanie i pomoc w szczególnym położeniu życiowym.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc finansową

z terenowych oddziałów Federalnego Funduszu Kompensacji, np. na pokrycie części wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych, tworzenie nowych i adaptację istniejących stanowisk pracy, wynagrodzenie lektorów dla pracowników niewidomych itp. Pracownicy niepełnosprawni mogą otrzymywać wsparcie w formie zasiłków na zakup narzędzi potrzebnych do wykonywania pracy, pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. W Niemczech istnieje ponad 600 zakładów pracy chronionej, zwanych warsztatami dla osób niepełnosprawnych. Jest w nich zatrudnionych około 140 tys. osób niepełnosprawnych. Przeznaczone są głównie dla ludzi o największym stopniu niepełnosprawności.

Dla osób niepełnosprawnych istnieją oddzielne instytucje zajmujące się ich aktywizacja zawodową i społeczną. Oprócz zwyczajnych pracodawców i Zakładów Pracy Chronionej w Niemczech działają również: Zakłady Kształcenia Zawodowego, Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Centra Szkolenia Zawodowego oraz Instytucje rehabilitacji medyczno – zawodowej.

Program seminarium obejmował ponadto elementy turystyczne. Zwiedzanie miasteczek szwajcarskich, np. Schaffhausen i Neuhausen nad Renem ze słynnymi wodospadami. W Niemczech byliśmy w okolicach Jeziora Bodeńskiego i Konstancji – poznaliśmy program obchodów 600-lecia Soboru w latach 2014-2018 oraz zwiedzaliśmy miasto Ulm ze słynną na cały świat katedrą. Wizyta przyniosła uczestnikom wiele informacji z zakresu poradnictwa zawodowego w odwiedzanych krajach, wielu doznań estetycznych z powodu poznania nowych krajobrazów i zabytków, a także możliwości poznania wielu ciekawych, chętnie dzielących się swoją wiedzą i doświadczeniem ludzi.

Janina Klimczuk,
uczestnik seminarium

Włodawa, 19.10.2011.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: