BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Marzec 2019

Komunikat PFRON w sprawie konkursu „Szansa-rozwój-niezależność”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych co roku ogłasza konkursy na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej adresowane do organizacji pozarządowych. 

W 2018 roku ogłoszony został konkurs „Szansa-Rozwój-Niezależność”, na realizację którego w 2019 roku zaplanowany został budżet w kwocie 100 mln zł. Była to kwota porównywalna do konkursu w roku poprzednim, w ramach, którego Fundusz dofinansował 348 projektów.

W pierwszym kwartale 2019 roku wsparciem w konkursie „Szansa-Rozwój-Niezależność” dofinansowaniem zostało już objętych 377 wniosków na łączną kwotę 142 mln 171 tys. zł, co oznacza, że PFRON zwiększył finansowanie projektów  zgłoszonych w konkursie o ponad 42 mln zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększył środki finansowe w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność, by objąć finansowaniem możliwie jak największą liczbę wniosków i pomóc jak największej liczbie osób niepełnosprawnych, które korzystają ze wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe.

Należy zaznaczyć, że proces podejmowania decyzji finansowych w ramach konkursu „Szansa-Rozwój-Niezależność” nie został jeszcze zakończony. Planowane są dalsze decyzje o dofinansowaniu kolejnych wniosków z listy rezerwowej.

I tak w chwili obecnej dofinansowaniem objętych zostało 160 wniosków dotyczących prowadzenia rehabilitacji ciągłej w placówkach na łączną kwotę 58,6 mln zł, co pozwoliło objąć wsparciem ponad 15,5 tys. osób z niepełnosprawnością. Jednocześnie na liście rezerwowej znajdują się jeszcze 64 placówki, które łącznie wnioskują o kwotę 25,8 mln zł. Placówki te zapewniają rehabilitację dla 1 338 osób. 

Podejmowane są starania, by dofinansowaniem objąć jak największą liczbę placówek. W związku z powyższym podjęta została decyzja o finansowaniu na poziomie 80 proc. wnioskowanych kwot, dzięki czemu wsparcie uzyskało 25 % więcej placówek.

Wśród pozytywnie zakwalifikowanych wniosków składanych w ramach konkursu „Szansa-rozwój-niezależność” są wnioski Fundacji Brata Alberta, która otrzymała zapewnienie finansowania na poziomie 2 mln 590 tys. zł dla wszystkich 185 podopiecznych, co zapewnia wsparcie dla tych osób. 

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: