BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

17 Czerwiec 2014

Komunikat w sprawie zmian w realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd“ w 2014 r.,

Dnia 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia wnioskowanych przez Realizatorów programu następujących zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd“:

  1. W rozdz. VII „Formy i zakres pomocy udzielanej w ramach programu“ ust. 3 otrzymał brzmienie:

„3. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:

1)      w przypadku modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku,

2)      w przypadku modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia“. Zatem studenci, którzy opłacili studia jednorazowo w ubiegłym roku bądź wnieśli opłaty czesnego w ratach, ale płatność przypadała w roku ubiegłym mogą obecnie ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów czesnego. Jeśli umowa dofinansowania została już zawarta
(w zakresie kosztów poniesionych po 1 stycznia 2014 r.) dopuszczalne jest jej aneksowanie i refundacja kosztów czesnego dotyczących bieżącego roku akademickiego, ale poniesionych w 2013 r., o ile Realizator posiada środki finansowe przeznaczone na realizację programu. Fundusz ani Realizator nie mogą dać gwarancji Wnioskodawcy, że złożony wniosek będzie rozpatrzony pozytywnie. Weryfikacja wniosków odbywa się zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz w ramach środków przeznaczonych na realizację programu.

 

  1. w rozdz. X „Tryb postępowania“ ust. 2 otrzymał brzmienie:

„2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:

1)      w przypadku modułu I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia,

2)      w przypadku modułu II upływa w dniu 30 września,

danego roku realizacji zadania.

Realizator będzie mógł podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku po 30 sierpnia, ale Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

 

Przypominamy, iż wnioski na „Aktywny samorząd“ należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 88-92, w poniedziałki w godzinach 10 – 17, od wtorku do piątku w godzinach 8 – 15.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW