BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Lipiec 2012

Konferencja Fundacji Synapsis „Autyzm z Klasą”

Edukacja i integracja uczniów z autyzmem/zespołem Aspergera w szkołach różnego typu. To główne  tematy konferencji, którą organizuje  w Warszawie 12-13 października 2012 roku Fundacja SYNAPSIS.

Autyzm i zespół Aspergera to coraz powszechniej występujące zaburzenia rozwoju dziecka. Z roku na rok liczba dzieci z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) rośnie. Ze względu na specyfikę funkcjonowania – trudności komunikacyjne, w rozwoju społecznym, odmienny sposób przetwarzania informacji – dzieci i młodzież z ASD stanowią wielkie wyzwanie dla systemu edukacji. Nauczyciele, którzy już pracują z tą grupą uczniów, doskonale wiedzą, jak wielkie jest to wyzwanie.

Dlatego podjęliśmy decyzję, aby Konferencja szkoleniowa Fundacji SYNAPSIS w 2012 roku dotyczyła zagadnień związanych z edukacją dzieci i młodzieży z autyzmem/zespołem Aspergera, począwszy od wieku wczesnoszkolnego do dorosłośc i we wszystkich typach szkół (specjalnych, integracyjnych i masowych).

Do kogo jest skierowana Konferencja?
– do nauczycieli, pedagogów oraz psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, dla których poruszone zagadnienia na pewno będą pomocne w budowaniu dla uczniów z ASD indywidualnych programów uwzględniających ich potrzeby, a także w planowaniu nauki na kolejnych etapach;

– do nauczycieli i dyrektorów przedszkoli, których zadaniem jest takie przygotowanie dzieci z ASD do funkcjonowania w szkole, aby potrafiły sobie z sukcesem radzić z wymaganiami programu nauczania oraz wykorzystać i rozwijać swoje kompetencje społeczne w relacjach z innymi;

– do wszystkich pracowników systemu edukacji, którzy chcą tworzyć przyjazne środowisko dla uczniów z ASD, szukać rozwiązań wspomagających edukacje włączającą i integrację tej grupy uczniów, a także zapobiegać przypadkom przemocy w szkole, a jeśli one już występują to szukać odpowiednich i skutecznych rozwiązań. Pokazanie dobrej praktyki we wspieraniu społecznego funkcjonowania tych uczniów w szkołach pozwoli rozpoznać ukryte problemy i zapobiegać ich wykluczeniu ze społeczności rówieśników.;

– do dyrektorów szkół i pracowników kuratoriów czy wydziałów oświaty w samorządzie, dla których omawiane zagadnienia mogą stać się inspiracją w poszukiwaniu najlepszych, kompleksowych rozwiązań w tworzeniu przyjaznych warunków i optymalnej organizacji nauki uczniów z ASD z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami zewnętrznymi i z rodzicami uczniów w celu zapewnienia wysokiej jakości nauczania.

Więcej o konferencji na stronie fundacji.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: