BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

26 Listopad 2013

Konferencja „Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej”

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Metodologie oraz metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce rehabilitacyjnej. Konferencja rozpoczyna cykl „Konteksty Psychologii Rehabilitacji”, który ma stworzyć płaszczyznę do dyskusji nad zagadnieniami związanymi z badaniami procesów wsparcia osób niepełnosprawnych.

Odbędzie się 3 grudnia 2013 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie przy Al. Racławickich 14 w Gmachu Głównym w sali 107.

KontekstyPsychologiiRehabuilitacji

Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają: psychologów, nie tylko rehabilitacji ale też innych specjalności, a także pedagogów, lekarzy, fizjoterapeutów, doradców zawodowych, socjologów i pracowników socjalnych biorących udział w transdyscyplinarnych działaniach rehabilitacyjnych oraz wszystkich innych, którzy są zainteresowani i zaangażowani w badania związane z szeroko rozumianą rehabilitacją osób z niepełnosprawnością.

Koszt uczestnictwa: 70 zł.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji jest możliwe wyłącznie przez formularz dostępny na stronie internetowej konferencji – http://konteksty-rehabilitacji.blogspot.com

Program konferencji

od 8.00 Rejestracja uczestników (parter – hol Gmachu Głównego KUL)

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie konferencji (sala GG-107)

9.30-11.35 Sesja plenarna (sala GG-107)

Analiza niepełnosprawności i rehabilitacji w perspektywie adaptacyjnej i samoorganizującej

Prof. dr hab. Stanisław Kowalik (AWF Poznań)

Przemiany w rehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu jako wyzwanie badawcze w aspekcie metodologicznym

Prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Instytut Pedagogiki KUL)

Grafika dotykowa w edukacji i rehabilitacji osób niewidomych

Prof. nadzw. dr hab. Bogusław Marek (Instytut Anglistyki KUL), Dr Magdalena Szubielska (Instytut Psychologii KUL)

Obszary współpracy z psychologiem w procesie rehabilitacji ruchowej

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Rutkowska (AWF Biała Podlaska)

Postawy wobec osób niepełnosprawnych w świetle współczesnych badań

Prof. dr hab. Andrzej Sękowski (Instytut Psychologii KUL)

11.35-12.00 Przerwa kawowa

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Sztuka jedna – odmian wiele”, autorstwa uczestników zajęć pracowni plastycznych DPS im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie

12.00-13.30 Obrady w sesjach tematycznych

Sesja I. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (sala GG-107)

1. Surdoglottodydaktyka – nowe transdyscyplinarne pole badań i działalności praktycznej Dr Ewa Domagała-Zyśk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

2. Metody komunikacji stosowane w praktyce rehabilitacyjnej osób głuchoniewidomych – możliwości i ograniczenia Mgr Katarzyna Radzińska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wrocław

3. Ocena poznawcza sytuacji wchodzenia na otwarty rynek pracy za pomocą metody zatrudnienia wspomaganego i satysfakcja z życia a zasoby podmiotowe u głuchych i słabosłyszących (GiS) młodych dorosłych Mgr Rafał Dziurla, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa

4. Dysfunkcja wzroku i zaburzenia neurorozwojowe u dzieci – metody wczesnej rehabilitacji wzroku Dr Małgorzata Walkiewicz-Krutak, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa

5. Niewidomi na Kaukazie Mgr Marek Jakubowski, Studio Tyflografiki, Czerwonak; Monika Guzewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Sesja II. Rehabilitacja osób z chorobą psychiczną (sala GG-212)

1. Rehabilitacja psychologiczna w modelu psychiatrii środowiskowej – wybrane studia przypadków Mgr Ernest Tyburski, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin; mgr Sylwia Strzałkowska, dr Małgorzata Złotnicka, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny, Szczecin; mgr Andrzej Sokołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

2. The Stages Of Recovery Instrument (STORI) oraz inne narzędzia oceny poczucia zdrowienia u chorych psychicznie Mgr Joanna Rodzeń-Krawiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

3. Zastosowanie metody oddziaływania psychopedagogicznego – Korekta Dysfunkcjonalnych Schematów Zachowania – w pracy z uczestnikami środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Dr Tomasz Sękowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

4. Terapia poznawczo-behawioralna osób ze schizofrenią i wsparcie ich rodzin Mgr Roman Szałachowski, mgr Małgorzata Kulik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

5. Obraz rehabilitacji psychiatrycznej w Polsce. Opis, porównania i ocena. Mgr Krzysztof Dyga, mgr Radosław Stupak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

6. Satysfakcja z życia u osób z rozpoznaniem schizofrenii będących w trakcie oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych Dr Małgorzata Artymiak, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin; dr Joanna Dzierżanowska-Peszko, Uniwersytet Opolski,Opole; mgr Iwona Drapała, Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny, Opole

Sesja III. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością umysłową i spektrum autyzmu (sala GG-207)

1. Kwestionariuszowe narzędzie do badania doświadczeń społecznych młodzieży z lekką niepełnosprawnością intelektualną z osobami znaczącymi Dr Paweł Kurtek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

2. Trening umiejętności psychospołecznych jako implikator zmian kompetencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną Mgr Elżbieta Włodek, Akademia Ignatianum, Kraków

3. System NUMICON w nauczaniu i rehabilitacji dziecka z zespołem Downa Mgr Arkadiusz Mański, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kościerzyna; Dr Aleksandra Szulman-Wardal, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

4. Aktywność eksploracyjna dzieci z autyzmem oraz dzieci z zespołem Downa Dr Rafał Kawa, prof. dr hab. Ewa Pisula, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

5. Wczesna diagnoza dzieci z zespołem Aspergera-problematyka diagnozy i metody terapii Dr Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Uniwersytet Łódzki, Łódź

14.30-16.00 Obrady w sesjach tematycznych

Sesja IV. Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością ruchową i somatyczną (sala GG-107)

1. Kobiety z niepełnosprawnością ruchu – genderowy wymiar rehabilitacji Mgr Małgorzata Matlak, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

2. Sterowanie komputerem za pomocą ruchów oczu lub głowy. Technologie wspierające komunikację osób z niepełnosprawnością ruchową Dr Bibianna Bałaj, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

3. Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem przewlekle chorym na choroby alergiczne – analiza podejść terapeutycznych Mgr Barbara Czuba, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna, Jarosław

4. Interdyscyplinarność w usprawnianiu pacjentów z chorobami ukladu oddechowego Dr n. med. Renata Gałuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

5. Psychologiczne aspekty rehabilitacji pacjentów ze schorzeniami serca Mgr Rafał Pawlik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Sesja V. Rehabilitacja osób z zespołami genetycznymi, deficytami neurologicznymi, zaburzeniami mowy i niepełnosprawnością wieloraką (sala GG-212)

1. Poczucie kontroli i style radzenia sobie ze stresem u osób jąkających się Ks. dr hab. prof. UKSW Jan Bielecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

2. Model eklektyczny/mieszany jako rozwiązanie uzupełniające we współczesnej fizjoterapii pacjentów z deficytami neurologicznymi Dr Tomasz Komendziński, dr Emilia Mikołajewska, mgr inż. Dariusz Mikołajewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

3. Propozycje oddziaływań rehabilitacyjnych dla dziecka z agenezją ciała modzelowatego (ACC) Mgr Arkadiusz Mański, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Kościerzyna; dr Aleksandra Szulman-Wardal, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

4. Wiedza rodziców na temat zaburzenia genetycznego występującego u dziecka a radzenie sobie z sytuacją trudną – metody badania i analizy Mgr Małgorzata Maria Kulik, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin

5. Psychospołeczne determinanty ekskluzji społecznej rodziny z dzieckiem głęboko wielorako niepełnosprawnym Mgr Anna Gruszka, dr hab. prof. KUL Wojciech Otrębski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Sesja VI. Praktyka rehabilitacyjna – zagadnienia metodologiczne i proceduralne (sala GG-207)

1. Aspekty proceduralne w orzecznictwie pozarentowym – psycholog w zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności Dr Aleksandra Szulman-Wardal, dr hab. prof. UG Mariola Bidzan, Uniwersytet Gdański, Gdańsk

2. Poradnictwo psychologiczne jako nowa forma rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Doświadczenia programu operacyjnego kapitał ludzki Mgr Błażej Wojdała, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

3. Czy jest życie w śpiączce – problemy dotyczace rehabilitacji osób w ”stanie wegetatywnym” Dr Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

4. Pomiar postaw dzieci w wieku przedszkolnym wobec niepełnosprawności Dr Joanna Kowalska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

5. Analiza potrzeb rehabilitacyjnych rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – uzasadnienie wyboru metodologii badań Dr hab. prof. KUL Wojciech Otrębski, mgr Monika Kaleta, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

16.00-16.30 Uroczyste zamknięcie konferencji (sala GG-107)

Więcej informacji na stronie konferencji.

Kontakt:

e-mail: konteksty.rehabilitacji@gmail.com

tel. stacjonarny: Katedra Psychologii Rehabilitacji KUL: 81 445-33-30 (33)

tel. komórkowy:

Grzegorz Wiącek – 505 727 527

Wojciech Otrębski – 516 120 094

Adres do korespondencji:

Katedra Psychologii Rehabilitacji

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: