BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2015

Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”

W dniu 27 maja 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Lublinie, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pt.: „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych”.

002

W trakcie Konferencji prezentowane były działania realizowane w ramach projektu, w tym działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych – pierwszej w Polsce instytucji parasolowej wspierającej Jednostki Samorządu Terytorialnego oraz Organizacje Pozarządowe z województwa lubelskiego. Prezentowane były również powstałe w ramach ogłoszonego konkursu pt.: Współpraca się Opłaca” – inicjatywy międzysektorowe jako dobre przykłady we współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego i Organizacji Pozarządowych z terenu województwa lubelskiego.

003

Jedną z tych inicjatyw był projekt Krasnostawskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pt. „Sieć integracji w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka”. Naszym celem jest utworzenie na naszym terenie ośrodka wsparcia. Ośrodek taki jest domem przeznaczonym dla osób dorosłych – przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Zajęcia w ośrodku umożliwiłyby tym osobom lepszą integrację ze środowiskiem społecznym, ćwiczenie różnych umiejętności przydatnych w życiu, rehabilitację, a także atrakcyjną formę spędzenia czasu poza domem.

001

Przygotowanie do utworzenia takiego ośrodka wymagało nawiązania dobrej współpracy z wójtami gmin, przedstawienia im idei funkcjonowania ośrodka wsparcia, podjęcia wspólnych ustaleń dotyczących obiektów, w których potencjalnie mógłby być prowadzony. Nawiązaliśmy też bliską współpracę z gminnymi ośrodkami pomocy społecznej. Jest ona dla nas kluczowa, by dotrzeć do osób potencjalnie mogących korzystać z ośrodka wsparcia. Ponadto, o skierowaniu danej osoby do ośrodka wsparcia decyduje właśnie ośrodek pomocy społecznej z danej gminy. Jesteśmy bardzo pozytywnie zbudowani dobrymi kontaktami, jakie udało nam się nawiązać z pracownikami GOPSów w gminach Gorzków, Izbica, Rudnik, Żółkiewka. Z ich wsparciem zorganizowaliśmy spotkania dla osób, które mogłyby być podopiecznymi ośrodka wsparcia.

004

Obecnie czeka nas jeszcze dokończenie przygotowania wymaganej dokumentacji oraz złożenie jej w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Zdjęcia ze strony: www.portalinicjatyw.pl

Jerzy Weremko

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: