BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 lipiec 2017

Konferencja w ramach konsultacji programu „Za życiem”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska przeprowadza cykl konferencji i warsztatów tematycznych oraz realizuje badania opinii społecznej dotyczące szczegółów programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Spotkania są organizowane w ramach projektu „Konsultacje+”, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dotyczących ustawodawstwa w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Tematyka konsultacji dotyczy kwestii osób niepełnosprawnych, integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, wsparcia ich rodzin, począwszy od zapewnienia dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży, w tym powikłanej, porodu i połogu oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W 2017 r. na realizację programu zaplanowano 511 mln zł. W latach 2017-2021 na program zostanie przeznaczonych łącznie 3,1 mld zł.

W ramach prowadzonych konsultacji, 26 lipca 2017 r. w Hotelu Victoria w Lublinie, ul. Narutowicza 58/60, odbędzie się regionalna konferencja.

Jej tematem przewodnim będą konsultacje ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Zapisy na konferencję prowadzone są poprzez stronę internetową:

http://zazyciem.mrpips.gov.pl/konsultacje-projektu

Tam też znajdują się szczegółowe informacje dot. programu, zapewnienia opieki dla dzieci, których rodzice będą uczestniczyć w spotkaniu, dojazdu dla osób niepełnosprawnych oraz obecności
tłumacza języka migowego.

Z up. Wojewody Lubelskiego

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Albin Mazurek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: