BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 Grudzień 2018

„KONKURS – KULTURA 2019” – otwarty konkurs ofert

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 11 grudnia br. podjął uchwałę o ogłoszeniu konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w okresie od 31 stycznia 2019 r. do 18 grudnia 2019 r. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2019 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć kwotę 440.000 zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

Rodzaj wspieranego zadania:

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wsparcie zadań publicznych dotyczy:

 • organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach, konkursach i innych zadaniach z zakresu kultury o zasięgu wojewódzkim, ogólnokrajowym i międzynarodowym,
 • promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji niekomercyjnych,
 • zapewnienia dostępu do dóbr kultury osobom niepełnosprawnym,
 • wspierania ruchu towarzystw regionalnych (zjazdy, konferencje, sympozja), organizacji przedsięwzięć propagujących dzieje regionu i jego kulturę,
 • wspierania wydawnictw i periodyków o charakterze regionalnym,
 • wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych i zanikających zawodów i umiejętności artystycznych,
 • wspierania inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych,
 • promowanie działalności historycznej oraz dziedzictwa narodowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.-

Źródło: www.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: