BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 Lipiec 2014

Konkurs „Miejsca Przyjazne Seniorom”

Ruszył nabór zgłoszeń w Konkursie o Certyfikat „Miejsca Przyjaznego Seniorom”. Tytuł wyróżni instytucje i organizacje, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, dbają o najstarszych mieszkańców Lublina.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

zaprasza do udziału w Konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2014 r., którego głównym celem jest promowanie działań instytucji i organizacji, które poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań architektonicznych oraz oferowanie odpowiednich produktów, usług i zniżek, przyczyniają się do tego, że osoby starsze traktowane są w sposób godny, czują się potrzebne oraz dowartościowane.

Instytucje i organizacje ubiegające się o Certyfikat „Miejsce Przyjazne Seniorom” muszą spełniać minimum jedno z poniższych kryteriów:

posiadać ofertę produktów, usług dostosowaną do potrzeb osób starszych lub skierowaną specjalnie do tej grupy społecznej;
oferować różnego rodzaju zniżki i promocje dla seniorów;
posiadać odpowiednie rozwiązania techniczno-budowlane służące niwelowaniu barier architektonicznych, w celu dostosowania do potrzeb osób starszych;
dostrzegać potrzeby seniorów;
tworzyć i kreować miejsca, z których będą korzystały osoby starsze.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz organ administracji rządowej lub samorządowej.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie wniosku o przyznanie Certyfikatu i jego terminowe doręczenie do siedziby Społecznej Rady Seniorów Miasta Lublin (tj. Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej, Lublin 20-068, ul. St. Leszczyńskiego 23) lub przesłanie na adres mailowy (rada.seniorow@lublin.eu) z dopiskiem Konkurs „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2014 r.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2014 r. i jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin (www.um.lublin.eu).

Termin nadsyłania wniosków do Konkursu upływa 15 września 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Komisja Konkursowa zweryfikuje zgłoszenia oraz przeprowadzi wizytacje zgłoszonych miejsc Kapituła Konkursowa przedstawi Prezydentowi Miasta nominowane miejsca.

Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się nie później niż do dnia 31 października 2014 r.

Zapraszamy do przesyłąnie zgłoszeń konkursowych.

Tekst ogłoszenia konkursu

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu-wniosek o przyznanie certyfikatu

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu_zgoda na udział w konkursie

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu_formularz oceny podmiotu ubiegającego się o certyfikat

Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej
ul. Stanisława Leszczyńskiego 23
20-068 Lublin
tel. 81 466 20 61

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: