BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 Luty 2014

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

„Radość Dawania” Stowarzyszenie działające przy Zespole Szkół Nr 4 w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym pt: „Mój kolega/koleżanka z autyzmem”

 

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych – ogólnodostępnych jak i z oddziałami integracyjnymi, funkcjonujących na terenie miasta Lublin….

CELE KONKURSU

1. Propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu

2. Uwrażliwianie uczniów w zakresie problemów funkcjonowania osób z zaburzeniami autystycznymi „ Oni są wśród nas”

3. Kształtowanie postaw poszanowania dla „inności”, tolerancji i akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie

4. Propagowanie i rozwijanie zdolności plastycznych

5. Doskonalenie umiejętności stosowania różnych technik plastycznych

6. Nawiązanie współpracy między szkołami

7. Promowanie młodych talentów

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych mających swoją siedzibę na terenie miasta Lublin

2. Każdy szkoła przeprowadza indywidualny wybór prac nadesłanych ostatecznie do Stowarzyszenia „Radość dawania” (nie więcej niż 10 prac z jednej placówki – uznane jako najlepsze)

3. Format prac A-3

4. Technika plastyczna – dowolna, materiały trwałe

5. Każda praca na odwrocie powinna być opatrzona metryczką (imię i nazwisko autora pracy, klasa, nazwa placówki oraz imię i nazwisko instruktora plastycznego oraz zgodę rodziców /opiekunów na przetwarzanie danych dziecka i wyeksponowanie jego pracy)

6. Prace przechodzą na własność Organizatora Konkursu.

7. Laureaci otrzymują nagrody i dyplomy, a instruktorzy plastyczni – podziękowania za przygotowanie dzieci do Konkursu

8. Z wybranych prac powstanie wystawa, którą będzie można obejrzeć podczas ogólnopolskiej konferencji poświęconej problematyce autyzmu w dniu 2 kwietnia 2014 roku, w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

9. Prace laureatów zostaną również umieszczone na materiałach pokonferencyjnych przeznaczonych dla wszystkich uczestników konferencji w dniu 2 kwietnia 2014 roku.

10. Prace plastyczne wraz z dołączoną kartą uczestnictwa prosimy składać NAJPÓŹNIEJ DO 14 MARCA 2014 roku na adres: Zespół Szkół Nr 4 w Lublinie, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin z dopiskiem „Konkurs „Mój kolega z autyzmem”

11. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora Konkursu.

12. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 4 w Lublinie:  www.zs4lublin.edupage.org  oraz na stronie stowarzyszenia  www.radoscdawania.eu

 konkurs plastyczny plakat

INFORMACJE DODATKOWE:

Po Feriach do szkół będą rozsyłane materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć pod tytułem „Oni są wśród nas” .

Konkurs plastyczny jest to część projektu „Bądźmy razem (VI) – Światowy Dzień Autyzmu” Lublin 2014 rok

 

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Wyższa Szkoła Edukacji i Innowacji w Lublinie

Stowarzyszenie Radość Dawania

Ewa Wrońska

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW