BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 grudzień 2015

Konkurs „Przyjazny Społecznik”

Społecznik to ktoś, kto bezinteresownie działa, pracuje, służy innym. Często kosztem swojego czasu, zdrowia, rodziny i pieniędzy. Docenienie tych osób jest naszym podziękowaniem za ich poświęcenie.

Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka” wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lubelskiego organizuje konkurs „Przyjazny Społecznik 2015”.

Logo Stowarzyszenia Drgawka

Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, osoby prawne oraz jednostki rządowe i samorządowe. Jeżeli w Waszym środowisku jest osoba, która zasługuje na szczególne uhonorowanie tytułem Przyjaznego Społecznika, zgłoście Ją do Konkursu.

Regulamin Konkursu „Przyjazny Społecznik 2015”

 • Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Przyjazny Społecznik 2015”.
 • Konkurs ma charakter cykliczny i będzie przeprowadzany corocznie.
 • Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorób na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”.
 • Przyznanie Tytułu „Przyjazny Społecznik” organizowane jest pod Honorowym Patronatem Pana Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka
 • Głównym celem Konkursu jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny zasłużyły się w pracy na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Tytuł Przyjaznego Społecznika może otrzymać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych wyróżniająca się działalnością na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Kandydata do Tytułu może zgłosić organizacja pozarządowa działające na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub osoba prawna.
 • Zgłoszenia może dokonać również organ administracji rządowej lub samorządowej.
 • Zgłoszenie kandydata należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 • Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na udział w konkursie stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.
 • Każdy podmiot, o którym mowa w pkt. 7 i 8 może zgłosić jednego kandydata.
 • Za weryfikację wniosków i przyznanie Tytułu Przyjaznego Społecznika odpowiada Kapituła Konkursu wybrana przez organizatora Konkursu.
 •  Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie zgłoszenia w wyznaczonym terminie na adres:

Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych Na Padaczkę i Ich Przyjaciół „Drgawka”

ul. Leszczyńskiego 23, p. 216

20-069 Lublin

(poniedziałki godz. 10:00-13:00 i czwartki godz. 12:00-16:00)

lub w sekretariacie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w kopercie podpisanej „Drgawka – konkurs Przyjazny Społecznik”

lub przesyłką pocztową – decyduje data stempla pocztowego

 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2016 roku.
 • Zwycięscy konkursu wyłonieni zostaną przez Kapitułę Konkursu
 • Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w 16 lutego 2016 roku.

Informacji o konkursie udzielane są pod adresem: http://niepelnosprawni.lublin.pl/wp-admin/post-new.phpdrgawka@padaczka.lublin.pl lub nr tel. 515 824 926

Załączniki

Załącznik nr 1 zgłoszenie

Załącznik nr 2  zgoda na udział w konkursie

 

Aleksandra Mroczek

Lubelskie Stowarzyszenie

Osób Chorych na Padaczkę „Drgawka”

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: