BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zapisz się na newsletter

Artykuły powrót
20 Styczeń 2016

Konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”

Do 22.01.2016 roku trwają konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”.

19.01.2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie dotyczące rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Założenia programu i jego cel uczestnikom debaty -przedstawicielom gmin i organizacji pozarządowych- przedstawili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Albin Mazurek.

Projekt ustawy

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/

Podkreślano, że:

-program ma być elementem polityki społecznej państwa w obszarze wsparcia systemowego dla polskich rodzin;

-dochody uzyskiwane z tytułu świadczenia wychowawczego nie będą włączane do katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów;

Zgodnie z projektem, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego tylko na pierwsze dziecko (lub jedynaka) będzie wymagane spełnienie kryterium dochodowego – dochód poniżej 800 zł na osobę, a dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe będzie wyższe – 1200 zł na osobę. Dla świadczeń wychowawczych na drugie i każde kolejne dziecko nie ma kryterium dochodowego. Każda rodzina wielodzietna z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Uczestnicy debaty zadawali szereg pytań dotyczących założeń programu i jego realizacji. Według zapewnień organizatorów sugestie, pytania, uwagi będą wzięte pod uwagę przy uchwalaniu ostatecznego kształtu programu.

Na zakończenie spotkania Minister Krzysztof Michałkiewicz krótko powiedział o działania realizowanych obecnie w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwrócił uwagę, że przyjęto nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON  samorządom wojewódzkim i powiatowym (zwiększającą wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej). Zasygnalizował, że będzie chciał bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniach w naszym województwie dotyczących spraw środowiska osób niepełnosprawnych oraz podziękował uczestnikom debaty za obecność i uwagi do projektu programu.

Fotogaleria

Pytania i odpowiedzi w sprawie projektu ustawy z konsultacji krajowych.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

Opinia Rzecznika Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/ustawa-500-opinia-rpd

Każdy obywatel do 22.01.2016r. może wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Uwagi można zgłaszać i przesyłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarówno pocztą, jak i na adres e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl

Zachęcamy Państwa do aktywności.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW