BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
20 styczeń 2016

Konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”

Do 22.01.2016 roku trwają konsultacje społeczne programu rządowego ,,Rodzina 500 plus”.

19.01.2016r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie dotyczące rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Założenia programu i jego cel uczestnikom debaty -przedstawicielom gmin i organizacji pozarządowych- przedstawili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Robert Gmitruczuk oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Albin Mazurek.

Projekt ustawy

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/polityka-rodzinna/projekt-ustawy-o-pomocy-panstwa-w-wychowywaniu-dzieci/

Podkreślano, że:

-program ma być elementem polityki społecznej państwa w obszarze wsparcia systemowego dla polskich rodzin;

-dochody uzyskiwane z tytułu świadczenia wychowawczego nie będą włączane do katalogu dochodów warunkujących nabycie prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń materialnych dla uczniów;

Zgodnie z projektem, z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18 roku życia. Przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego tylko na pierwsze dziecko (lub jedynaka) będzie wymagane spełnienie kryterium dochodowego – dochód poniżej 800 zł na osobę, a dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe będzie wyższe – 1200 zł na osobę. Dla świadczeń wychowawczych na drugie i każde kolejne dziecko nie ma kryterium dochodowego. Każda rodzina wielodzietna z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

Uczestnicy debaty zadawali szereg pytań dotyczących założeń programu i jego realizacji. Według zapewnień organizatorów sugestie, pytania, uwagi będą wzięte pod uwagę przy uchwalaniu ostatecznego kształtu programu.

Na zakończenie spotkania Minister Krzysztof Michałkiewicz krótko powiedział o działania realizowanych obecnie w ramach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zwrócił uwagę, że przyjęto nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON  samorządom wojewódzkim i powiatowym (zwiększającą wysokość dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej). Zasygnalizował, że będzie chciał bezpośrednio uczestniczyć w spotkaniach w naszym województwie dotyczących spraw środowiska osób niepełnosprawnych oraz podziękował uczestnikom debaty za obecność i uwagi do projektu programu.

Fotogaleria

no images were found

Pytania i odpowiedzi w sprawie projektu ustawy z konsultacji krajowych.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/aktualnosci/pytania-i-odpowiedzi/

Opinia Rzecznika Praw Dziecka

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/ustawa-500-opinia-rpd

Każdy obywatel do 22.01.2016r. może wziąć udział w konsultacjach społecznych.

Uwagi można zgłaszać i przesyłać do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarówno pocztą, jak i na adres e-mail: rodzina500plus@kprm.gov.pl

Zachęcamy Państwa do aktywności.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: