BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 Wrzesień 2013

Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków interwencji europejskich funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. Do udziału zachęcamy wszystkich zainteresowanych, a w szczególności przedstawicieli samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w piątek, 6 września br. w Sali Błękitnej LUW w Lublinie. Początek o godz. 10.00. Wstęp wolny.

Informacje o Umowie Partnerstwa

Umowa Partnerstwa jest dokumentem określającym kierunki interwencji w latach 2014-2020 trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument powstał na bazie Założeń Umowy Partnerstwa 2014-2020 przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 15 stycznia 2013 roku. Przygotowując Umowę  wzięto pod uwagę zapisy unijnych i krajowych dokumentów strategicznych, dotychczasowe doświadczenia związane z wdrażaniem perspektywy 2004-2006 oraz 2007-2013.

W dokumencie uwzględniono opinie partnerów społecznych i gospodarczych oraz przygotowane na potrzeby procesu programowania analizy. Dużą wagę przypisano też do efektów prac różnego rodzaju grup roboczych, spotkań bilateralnych oraz prowadzonej regularnie debaty strategicznej z udziałem partnerów społecznych i gospodarczych w ramach Krajowego Forum Terytorialnego oraz debat eksperckich.

Na kształt projektu Umowy miał również wpływ proces ewaluacji ex-ante prowadzonej przez niezależnego, zewnętrznego audytora. Poprzez zastosowanie modelu partycypacyjnego możliwe było wspólne wypracowywanie rozwiązań przez podmioty zaangażowane w proces przygotowania dokumentów na potrzeby perspektywy finansowej 2014-2020.

Więcej informacji na ten temat na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódzstwa Lubelskiego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW