BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 wrzesień 2012

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych ratyfikowana

Dzień 6 września 2012 r. przejdzie do historii jako przełomowy dla życia osób niepełnosprawnych w Polsce. Prezydent Bronisław Komorowski złożył podpis na dokumencie ratyfikacyjnym  Konwencję Organizacji  Narodów  Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych. Tym samym Polska zobowiązała się do usuwania barier  w realizowaniu praw osób niepełnosprawnych.

Bronisław  Komorowski stwierdził, że Konwencja jest dokumentem ważnym dla wszystkich Polaków. Dał wyraz satysfakcji, że w Polsce jest coraz większe zrozumienie, akceptacja i wrażliwość społeczna  i  dzięki temu Parlament jednogłośnie zgodził się na ratyfikację. Prezydent zauważył, że Konwencja jest jednocześnie nowym wyzwaniem, drogą na przyszłość w budowaniu polskiego prawa umożliwiającego lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Po podpisaniu dokumentu ratyfikacyjnego odbył się panel dyskusyjny.

Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zadeklarowała, że przystąpi do monitorowania wprowadzania Konwencji w życie. Będzie rzecznikiem praw osób niepełnosprawnych  aby wydźwignąć tę część obywateli do pozycji równej wszystkim obywatelom  Polski.

Pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda stwierdził, że osiągnęliśmy pewien etap, a przed nami kolejne wyzwania. Rząd  jest odpowiedzialny za wdrażanie Konwencji, która wyznacza kierunki np. projektowanie uniwersalne, dostosowywanie polskiego prawa. Potrzebne jest wypracowanie świadomości i determinacji aby wejść w ten nowy etap z nowymi pomysłami. Zwrócił się do obecnych z prośbą o przesyłanie na adres Pełnomocnika propozycji pomysłów i spraw, którymi należy się zająć. Jarosław Duda widzi się w roli koordynatora prac związanych z wprowadzaniem Konwencji w życie.

Poseł Marek Plura powiedział, że w ciągu 5 lat od sporządzenia Konwencji w grudniu 2006 r. w Nowym Jorku jako pierwszego międzynarodowego aktu prawnego, który w sposób kompleksowy odnosi się do praw osób niepełnosprawnych, Polska przygotowywała się do jej przyjęcia. Był to czas budowania zrozumienia i akceptacji dla osób niepełnosprawnych. Parlament przyjął szereg ustaw  niezbędnych do tego aby Konwencja nie była pustym aktem prawnym. Konwencja jest zadaniem dla każdego obywatela – zauważył.

Poseł Sławomir Piechota odniósł się do faktu, że nie wszystkie punkty Konwencji zostały przez Polskę przyjęte ze względu na inne rozwiązania prawne obowiązujące w naszym kraju. Dotyczy to np. podejmowania decyzji w zastępstwie czy zgody na zawieranie małżeństw osób niepełnosprawnych intelektualnie. Rząd zapowiedział już zmiany prawa mające dostosować polskie przepisy o ubezwłasnowolnieniu i zawieraniu małżeństw do zapisów Konwencji. Nowelizacje w tym zakresie planowane są na rok 2014 lub 2015.

Uczestnicy panelu zauważyli, że niezmiernie ważnym problemem jest edukacja osób niepełnosprawnych oraz praca dla nich. Największymi zaś barierami bariery mentalne. Kolejną dziedziną wymagającą systemowych zmian jest polityka rodzinna, która powinna wyrównywać szanse rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

Dostrzeżono również konieczność stworzenia kampanii społecznych promujących treści Konwencji w sposób dostępny dla każdego. Jest to zadanie dla organizacji pozarządowych, które wspólnie powinny działać na rzecz wzrostu świadomości  i wiedzy społeczeństwa o prawach osób niepełnosprawnych.

Uroczystość ratyfikowania odbyła się w Pałacu Prezydenckim wzięli w niej udział kard. Kazimierz Nycz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Rzeczniczka Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, przedstawiciele środowisk osób niepełnosprawnych, posłowie, senatorowie, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, a także ministrowie w Kancelarii Prezydenta i doradcy prezydenta. 

Wśród zaproszonych gości były Alicja Jankiewicz i Maria Król – członkinie Zarządu  Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

 

Treść Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Ewa Praszak

 

Zdjęcia Krzysztof Rzepecki

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: