BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

9 czerwiec 2014

Konwent organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, zaprasza na bezpłatny, 3 dniowy „Konwent organizacji pozarządowych” realizowany w partnerstwie z Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych oraz Stowarzyszeniem na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”. Działanie realizowane jest w ramach projektu systemowego „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Miejsce konwentu:

Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe „ENERGETYK”, ul. Paderewskiego 10, 24-150 Nałęczów 


Termin konwentu:

25-27.06.2014 r.

Od 25.06.2014 do godz. 16.30 w dniu 26.06.2014 r. konwent jest finansowany w ramach projektu systemowego ROPS w Lublinie, od godz. 16.30 w dniu 26.06.2014 r. do dnia 27.06.2014 r. włącznie organizację konwentu finansuje FLOP w ramach umowy partnerskiej.

Zakres merytoryczny konwentu:

 1. Sektor Non – Profit jako realizator usług świadczonych w interesie ogólnym – perspektywa europejska – Krzysztof Balon, Przewodniczący Stałej Grupy Analitycznej Usługi świadczone w interesie ogólnym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno –  Społecznego;
 2. Wsparcie organizacji pozarządowych w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wzmacniania trzeciego sektora – Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS;
 3. Rola trzeciego sektora w tworzeniu rynku pracy – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie;
 4. Trzeci sektor dla Polski. Rola sektora pozarządowego w rozwoju kraju. Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów działających w obszarze usług społecznych;
 5. Myślenie biznesowe w trzecim sektorze;
 6. Prezentacja dobrych praktyk w zakresie działań innowacyjnych w ramach usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych lub niepełnosprawnych – Ryszard Budzisz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” w Szczecinie;
 7. Pozyskiwanie środków przez organizacje pozarządowe na realizację projektów z organizacji i instytucji grantodawczych –  Paweł Narodowiec, Prezes Stowarzyszenia na rzecz Integracji Społecznej „Modrzew”;
 8. Rozwój organizacji pozarządowej na przykładzie Polskiej Akcji Humanitarnej– Grzegorz Gruca, Wiceprezes Zarządu Polskiej Akcji Humanitarne;

Każdy z uczestników będzie miał okazję wziąć udział w warsztatach z zakresu:

 1. Fundraising w finansowaniu działalności NGO;
 2. Kreowanie wizerunku NGO;
 3. Społeczny- Obywatelski- Publiczny- czyli o różnych zasadach dialogu. Włączenie trzeciego sektora w kreowanie polityki lokalnej.
 4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych przez organizacje pozarządowe;

Kto może wziąć udział w konwencie?

Uczestnikami konwentu mogą zostać pracownicy i wolontariusze instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa lubelskiego realizujący działania w zakresie aktywnej integracji, przy czym co najmniej 70% uczestników konwentu stanowić będą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy i integracji społecznej.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą maksymalnie dwie osoby z instytucji (zgodnie z kolejnością zgłoszeń), pozostałe zgłoszone osoby z danej instytucji będą przyjmowane w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Pierwszeństwo będą mieli pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej bezpośrednio zajmujący się aktywną integracją (pracownicy socjalni zatrudnieni w OPS/PCPR),  którzy dotychczas nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu systemowego ROPS w Lublinie.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konwencie?

Należy wypełnić i dostarczyć do dnia 13.06.2014 r. formularz zgłoszeniowy
•    e-mailem w formie skanu na adres: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

•    faksem na numer: 81 528 76 25;

•    osobiście/ drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,
ul. Zana 38, 20-601 Lublin;

Karta zgłoszeniowa konwent NGO-1

Regulamin rekrutacji KONWENT NGO
Decyduje kolejność zgłoszeń

Osoba odpowiedzialna za rekrutację:

Ewa Kasprzak

tel. 81 528 76 22

e-mail: ewa.kasprzak@lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: