BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

21 Styczeń 2012

Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalny Ośrodek w Lublinie realizuje projekt „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej”  w okresie od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2012 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do 120 osób fizycznych – przedstawicieli minimum 60 podmiotów ekonomii społecznej.

Do podmiotów ekonomii społecznej (zgodnie z POKL) zaliczone zostały:
– spółdzielnie socjalne,
– spółdzielnie pracy,
– spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
– organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym:
– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Przedstawiciele w/w instytucji muszą zamieszkiwać (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i pracować na terenie woj.lubelskiego.

W ramach projektu zakładany jest udział minimum 42 mężczyzn.

Realizacja projektu obejmuje: 

– Utworzenie Punktu doradztwa dla sektora ekonomii społecznej w ramach którego każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z usług doradczych w zakresie: prawa, księgowości, marketingu. Punkt doradczy czynny będzie 12 godz.tygodniowo przez okres styczeń 2012 – październik 2012.

– Akademię Liderów Ekonomii Społecznej. W ramach Akademii odbędzie się cykl warsztatów dotyczących zarządzania instytucjami sektora ES i kształtowania kompetencji liderskich i kreowaniu inicjatyw oddolnych. Szkolenia trwały będą 5 weekendów(2 dni x 8h) w 8 grupach liczących 15 osób. Tematami warsztatów będą:
– zarządzanie instytucją sektora ES,
– marketing,PR i fundrising dla instytucji ES,
– źródła finansowania działalności instytucji ES,
– trening umiejętności liderskich (kreatywność, przywództwo, zarządzanie sobą i innymi),
– innowacyjne/nowatorskie metody pracy z klientami sektora ES.

– Utworzenie Portalu Doradczo-Społecznościowego Ekonomii Społecznej. Portal zawierać będzie materiały pomocnicze i doradcze w zakresie: prawa, marketingu i sięgowości. Dodatkowo uczestnicy projektu za pomocą czatów, komunikatorów, blogów i forów uzyskają potrzebne informacje, a także nawiążą współpracę. Projekt zakłada dyżury ekspertów (eksperci z 3 dziedzin: prawa, marketingu i księgowości) on-line (72 godz./mc – każdy ekspert po 24 godz.) przez okres styczeń 2012 – październik 2012.

– I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej 10-11.03.2012. Event podczas którego instytucje działające w sektorze ES z województwa lubelskiego będą mogły zaprezentować swój dorobek. Targi będą również służyły promocji inicjatyw ES oraz zachęcać będą mieszkańców Lubelszczyzny do brania w nich udziału.

 Szczegółowe informacje na temat projektu na stronie  www.ekonomiaspoleczna.lublin.pl. 

Biuro projektu: ul. 1-go Maja 13 w Lublinie;
tel. 81 532-64-70,

e-mail: m.greszata@frdl.lublin.plp.oleszek@frdl.lublin.pl

 

Marcin Greszata

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: