BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Marzec 2019

Lublin miastem przyjaznym osobom niepełnosprawnym

Ponad 70 mln zł przeznaczy miasto w 2019 roku na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w rożnych formach. 

To priorytetowy element strategii na rzecz tworzenia w Lublinie systemowych rozwiązań w zakresie wspierania funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, z uwzględnieniem wszystkich obszarów ich aktywności i dostępności.

Priorytetem są działania na rzecz dostępności przestrzeni publicznej w mieście:

 • infrastruktura drogowa i komunikacyjna (ścieżki, chodniki, infrastruktura komunikacji miejskiej) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • infrastruktura kulturalna, sportowa, rekreacyjna służąca wspieraniu aktywności zawodowej, kulturalnej i sportowej osób z niepełnosprawnościami.

– Lublin podejmuje coraz więcej działań na rzecz zwiększenia uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym, są to dla nas zadania priorytetowe. Oferujemy szeroki zakres uprawnień gminnych, takich jak udogodnienia w zakresie strefy płatnego parkowania, czy bezpłatne i ulgowe przejazdy komunikacją miejską dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Planujemy także wprowadzić zwolnienie z odpłatności za pobyt w żłobkach dzieci z niepełnosprawnością. – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych.

W działaniach społecznych kładziemy nacisk na wspieranie samodzielnego życia osób niepełnosprawnych w środowisku zamieszkania, jako prymatu nad opieką całodobową instytucjonalną, poprzez:

 • realizację szerokiej gamy usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (w tym usługi pielęgniarskie, terapeutyczne, psychologiczne);
 • kontynuację usługi asystenta osoby z niepełnosprawnością finansowanej ze środków własnych miasta, w tym także dla dzieci, dostępnej 7 dni w tygodniu także w formie na telefon, tymi działaniami objętych jest 150 osób rocznie;
 • rozwój mieszkań chronionych i wspomaganych;
 • bezpłatne koperty dla osób posiadających kartę parkingową i preferencyjny abonament 50 zł na rok dla kierowców posiadających kartę parkingową w Strefie Płatnego Parkowania,
 • realizację wsparcia indywidualnego osób niepełnosprawnościami w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej (dofinansowania do sprzętu, do nauki na poziomie szkoły wyższej, likwidacji barier architektonicznych, programy celowe np. Aktywny Samorząd itp.);
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi (wsparcie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, udostępnianie pomieszczeń i lokali na działalność na preferencyjnych warunkach, współpraca przy projektach partnerskich finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej ON).

Bardzo istotnym zadaniem jest także systematyczny rozwój infrastruktury wspierająco-terapeutycznej, w tym trwające obecnie inwestycje:

 • budowa mieszkań wspomaganych,
 • specjalistycznego ośrodka wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • rodzinnych domów pomocy,
 • ośrodka dziennego dla osób z zaburzeniami pamięci i schorzeniami otępiennymi.

Miasto oferuje także formy wsparcia indywidualnego dla osób niepełnosprawnych.

I. 2019 r – budżet przeznaczony na działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami w rożnych formach- 70 374 763 zł.

Środki własne na realizacje Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016-2020 – 1 547 614 zł, w tym na:

 1. inicjatywy Miasta Lublin na rzecz osób z niepełnosprawnościami (w tym: Gala „Aktywni z Lublina”, Targi Aktywności Osób niepełnosprawnych)
 2. wsparcie organizacji pozarządowych
 3. asystent osoby niepełnosprawnej
 4. dofinansowanie ze środków własnych do funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej na terenie Lublina oraz środki na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Lublina w WTZ poza miastem
 5. dofinansowanie indywidualnych przewozów osób niepełnosprawnych

Inne środki własne: 57 153 727, w tym na:

 1. dowożenie dzieci z niepełnosprawnościami do szkół
 2. mieszkania chronione przy DPS im. Jana Pawła II w Lublinie
 3. koszt Ośrodków wsparcia prowadzonych przy ul Poturzyńskiej i Zbożowej
 4. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 5. koszty utrzymania mieszkańców w lubelskich DPS ach i poza Lublinem

II. Środki pozyskane w ramach projektów zewnętrznych

1.Bank usług środowiskowych – wartość projektu w 2019 roku – 2 944 819,00 zł.

Środki zewnętrzne:

 • PFRON – 8 728 603 zł
 • PFRON -Aktywny Samorząd (wartość na 2019 roku uzależniona od złożonych wniosków)  w 2018 r było to 773 304,55 zł (zgodnie z umową zawartą w 2018 roku)

Dodatkowo:

Środki pozyskane na aktywizację zawodową w dyspozycji Miejskiego Urzędu Pracy

 • 7 536 167,05 zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową;
 • 12 783 386,10 zł na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Ogółem Samorząd Miasta Lublin otrzymał na 2019 r. do dyspozycji środki Funduszu Pracy w kwocie 20 106 800 zł.

III. Złożone zapotrzebowanie W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

W ramach złożony został wniosek o pozyskanie środków PFRON na zakup pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych dla trzech placówek pomocy społecznej w Lublinie: Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów 78, Dom Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26 oraz Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 (środki wnioskowane łącznie 224 300 zł).

Po raz pierwszy Miasto Lublin wystąpiło w ramach ww. Programu o dodatkowe środki PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (tzw. obszar G, kwota 75 000 zł), które uzupełnią środki przyznane zgodnie z algorytmem na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dotyczące wsparcia indywidualnego dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.lublin.eu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: