BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Marzec 2012

Lublin – stolicą wschodu – konkurs plastyczny

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, organizuje II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Lublin – stolicą wschodu” pod patronatem Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu
– propagowanie walorów turystycznych, historycznych i kulturowych  miasta Lublin
– poznanie Lublina jako ośrodka biznesu, nowoczesnej nauki i techniki
– stworzenie możliwości udziału dzieci  uzdolnionych i utalentowanych w dziedzinie sztuk    plastycznych w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych
– kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych całego kraju, którzy wykonają pracę indywidualnie.

III. Założenia organizacyjne
1.Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy dowolną  techniką plastyczną.
2. Przyjmujemy prace w formacie nie większym niż A3.
3. Każda ze szkół może przysłać maksymalnie 5 prac (każdy z uczestników składa tylko jedną pracę)
4. Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, wiek, adres placówki, kontakt telefoniczny  i adres mailowy szkoły, imię i nazwisko opiekuna)
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.
6. Przesyłkę należy zabezpieczyć, aby dotarła nie uszkodzona (prace nadesłane w rulonach, zniszczone, nie opisane nie będą podlegały ocenie)
7. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczanie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora – SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej)
9. Wyniki konkursu dostępne będą na stronie internetowej www.soswlublin.pl. w dn. 10.05.2012

IV. Terminarz nadsyłania prac
Prace należy nadsyłać lub składać osobiście do 04  maja 2012 roku
na adres: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Prof. Z. Sękowskiej w Lublinie
ul.Hirszfelda 6
20-092 Lublin
z dopiskiem „Lublin – stolicą wschodu”

V. Ocena prac i nagrody
1.  Prace oceniać będzie komisja konkursowa, w skład której będą wchodzić: nauczyciele (instruktorzy) plastyki, artyści – plastycy, nauczyciele wyższych uczelni plastycznych, historycy sztuki
2.  Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
– klasy I – III
– klasy IV – VI
3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dn.10 maja 2012 r. podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej
4.  Organizatorzy konkursu przewidują nagrody i dyplomy dla  zwycięzców konkursu.
5.  Przyznana zostanie również nagroda specjalna Prezydenta Miasta Lublin.

VI. Uwagi końcowe
Wszelkich informacji o konkursie udzielają:
Hanna Kostyra tel. 609163308
Bernarda Kasprzak tel. 500655539
Urszula Marzęda tel. 509766885

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: