BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Kwiecień 2013

Medal Prezydenta Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk ogłasza konkurs dla osób oraz instytucji/organizacji wyróżniających się osiągnięciami lub realizowanymi przedsięwzięciami na rzecz aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych na terenie miasta Lublin, zasługujących na uhonorowanie Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

Medalem Prezydenta Miasta Lublin mogą zostać uhonorowane  osoby lub instytucje/organizacje działające na terenie miasta Lublin.

Medal przyznawany będzie w trzech kategoriach:
kategoria I – dla osób niepełnosprawnych za wybitne osiągnięcia zawodowe, twórcze, sportowe itp.;

kategoria II – dla osób realizujących przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina;

kategoria III – dla instytucji/organizacji zaangażowanych w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych.

 

Kandydatów mogą zgłaszać osoby fizyczne, organizacje i instytucje działające na terenie miasta Lublin.

Jeden podmiot może zgłosić maksymalnie po dwóch kandydatów do każdej z kategorii.

Zgłoszenie powinno zawierać:

– imię i nazwisko kandydata lub nazwę zgłaszanej instytucji/organizacji,

– dane instytucji/osoby zgłaszającej i czytelny podpis zgłaszających kandydata,

– uzasadnienie oraz ewentualne załączniki potwierdzające działania na rzecz osób niepełnosprawnych lub osiągnięcia.

Uzasadnienie nie powinno przekraczać jednej strony formatu A4 dla każdego kandydata.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem „Konkurs”, na adres:

Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
przy Prezydencie Miasta Lublin
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. St. Leszczyńskiego 23,
20-068 Lublin

– listem zwykłym, poleconym lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy Biura (7.30-14.30).

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu upływa 13 maja 2013 roku (o dochowaniu terminu decyduje data wpływu do Biura lub data stempla pocztowego).

Kapituła konkursu – Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawi Prezydentowi Miasta nominowanych do nagród. Prezydent uhonoruje nagrodzonych w dniu 27 maja 2013 r.

Regulamin konkursu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: