BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

20 Wrzesień 2019

Miasto Lublin przystąpiło do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”

Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Członkowie rodzin lub opiekunowie otrzymają wsparcie w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Program zakłada świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach:

  •   pobytu dziennego, w placówce lub w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
  •   pobytu całodobowego,
  •   specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego, zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej będą korzystać opiekunowie dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne. Zgodnie z programem podstawą kwalifikacji będzie ocena lekarza specjalisty o specjalności zbieżnej z przyczyną niepełnosprawności, wg zmodyfikowanej skali Barthel – w pierwszej kolejności opieka wytchnieniowa trafi do osoby, która uzyska od 0 do 40 punktów w tej skali.

PLIKI DO POBRANIA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: